Konwersja na Judaizm | Conversion to Judaism

POSTĘPOWA KONWERSJA W KRAKOWIE [for english please see below]

Aktualny Kurs Konwersji na Judaizm trwa już od 22 stycznia 2014.
W sprawie spotkań z Rabin Tanyą, udziału w zajęciach Wstępu do Judaizmu (niezależnie od kursu) prosimy o kontakt na adres email: kontakt@beitkrakow.org

Beit Kraków prowadzi kurs konwersji na Judaizm w nurcie postępowym (reformowanym), a konwersje dokonane w naszej społeczności uznawane są przez organizacje ruchu postępowego (reformowanego) na Świecie (takie jak World Union for Progressive Judaism, The Israel Movement for Progressive Judaism, URJ itd.). Beit Kraków oferuje możliwość uczestniczenia w programie przygotowującym do konwersji prowadzonym przez Rabin Tanyę Segal, ordynowaną przez Hebrew Union College w Jerozolimie, zakończonego egzaminem przed Beit Dinem (Sądem Rabinackim). 

Krok po kroku

Pierwszym krokiem jest umówienie się na rozmowę z rabinem prowadzącym kurs konwersji w Beit Kraków – Rabin Tanyą Segal. Celem spotkania jest określenie intencji i motywacji potencjalnego kandydata i zapoznanie kandydata ze wszystkimi warunkami kursu, tak aby kandydat mógł podjąć świadomą decyzję o uczestnictwie w programie konwersji. Konwersja nie jest wyłącznie formalną zmianą religii, wiąże się ze zmianą codziennego sposobu życia, przyłączeniem się do Beit Israel. Z tych wszystkich okoliczności kandydat powinien zdawać sobie sprawę.

Dopiero po spotkaniu z Rabinem kandydat może zostać formalnie zakwalifikowany do uczestnictwa w kursie „Wstępu do Judaizmu”, który jest częścią programu konwersji. Ukończenie programu konwersji zależy od zaangażowania kandydata w same zajęcia (obecność, zadania domowe, egzaminy), a także od uczestnictwa w życiu społeczności i jest suwerenną decyzją Rabina prowadzącego kurs. Ukończenie kursu konwersji jest zależne przede wszystkim od pracy i woli samego kandydata, a zadaniem Rabina prowadzącego jest upewnienie się, że kandydat jest gotowy do ukończenia procesu konwersji. Pomyśle ukończenie programu konwersji zwieńczone jest w przypadku mężczyzn rytuałem brit mila (obrzezanie), i dla wszystkich kandydatów spotkaniem z Beit Dinem. Jeśli Beit Din podejmie pozytywną decyzję kandydat zostaje dopuszczony do twila – zanurzenia w mykwie.

 

“Wstęp do Judaizmu”

Kurs konwersji pozwala uczestnikom opanować podstawy wiedzy na temat Judaizmu. Na program składają się cztery podstawowe rodzaje zajęć: kurs “Wstępu do Judaizmu” w postaci lekcji, uczestnictwo w świętach oraz życiu społeczności, studiowanie Tory oraz nauka podstaw języka hebrajskiego. Oprócz zorganizowanych zajęć i wykładów niezwykle ważna jest tez praca własna kandydata, w tym obrabianie prac domowych. Regularne uczestnictwo w zajęciach dla kandydatów do konwersji jest obowiązkowe.

Kurs “Wstęp do Judaizmu” obejmuje następujące zagadnienia:
1. Święta żydowskie,
2. Historia Żydów,
3. Żydowska teologia,
4. Podstawy języka hebrajskiego,
5. Żydowska liturgia,
6. Tradycja żydowska,
7. Żydowskia literatura religijna: TaNaCh (Biblia Żydowska), Miszna, Talmud, Midrasze
8. Filozofia żydowska
9. Żydowski Mistycyzm
10. Kultura żydowska

Po każdym semestrze kursu oraz przed samym spotkaniem z Beit Dinem przewidywany jest test sprawdzający wiedzę kandydatów oraz indywidualna rozmowa z Rabinem prowadzącym kurs. W zależności od poziomu wiedzy i przygotowania kandydata proces konwersji może trwać od roku do kilku lat, nie trzeba będzie jednak powtarzać raz ukończonego kursu „Wstępu…”.

 

Beit Din

Pod ukończonym pomyślnie programie konwersji oraz na podstawie decyzji Rabina prowadzącego, kandydaci spotkają się z Beit Dinem, czyli sądem rabinackim. Beit Dinem składa się z Rabinów należących do Unii Światowego Judaizmu Postępowego (WUPJ) i formalnie nadzoruje proces konwersji, a rozmowa z nim jest ostatecznym sprawdzeniem poziomu wiedzy i gotowości kandydata do podjęcia tego kroku. W przypadku osób pozostających w stałych związkach partnerskich/małżeńskich Beit Din spotka się także z ich partnerami/małżonkami. W przypadku osób chcących podejść do Beit Dinu z małymi dziećmi, konieczna jest zgoda na to obu rodziców.

Wymogiem, jakiemu muszą poddać się mężczyźni przed konwersją na judaizm jest rytuał brit mila – obrzezanie. Zabieg ten musi być wykonany przez lekarza najpóźniej miesiąc przed rozmową z Beit Dinem.

Od wszystkich kandydatów, którzy pomyślnie przejdą rozmowę z Sądem Rabinackim wymagane jest także rytualne zanurzenie w łaźni (mykwie), czyli twila.

Uznawalność

Mamy nadzieję, że jako pełnoprawni członkowie społeczności żydowskiej uczestnicy naszego programu pozostaną w pełni zaangażowani w życie społeczności żydowskiej w Polsce. Konwersja przeprowadzona przez Beit Kraków będzie uznana na całym świecie przez organizacje Ruchu Postępowego zrzeszone z WUPJ- największej organizacji żydowskiej na świecie oraz przez władze Państwa Izrael. Konwersje Ruchu Postępowego są uznawane przez Państwo Izrael w celach imigracyjnych w ramach Prawa Powrotu.

 

Korzenie

Wiele osób w Polsce posiada korzenie żydowskie, jednak nie posiada odpowiednich dokumentów na potwierdzenie tego faktu. Bywa też, że mimo dokumentów brakuje im odpowiedniej wiedzy lub edukacji żydowskiej. Osoby znajdujące się w tej sytuacji również zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach w celu poznania podstaw Judaizmu.

Rabin Tanya Segal

Rabin Tanya Segal jest pierwszą kobietą Rabinem w Polsce. Ukończyła studia rabinackie w Hebrew Union College w Jerozolimie, studiowała mistykę żydowską w Tel Awiwie.
Posługuje się jazykami – hebrajskim, polskim, angielskim i rosyjskim i jest od 2009 roku zaangażowana w budowanie postępowej społeczności żydowskiej w Krakowie jako pierwsza kobieta rabin pracująca w Polsce na stałę i w pełnym wymiarze godzin. 

 

Czas Trwania Procesu konwersji

Czas trwania procesu konwersji jest rzeczą indywidualną, zależną od danej osoby i z naszego doświadczenia trwa minimum 2 lata, a często wiele więcej – aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności, prowadzeniu Żydowskiego sposobu życia, uzyskania niezbędnej wiedzy i kompetencji.  O gotowości podejścia do Beit Din decyduje tylko i wyłącznie rabin prowadzący. Udział we Wstępnie do Judaizmu studiowaniu, świętach i szabatach nie zobowiązuje do rozpoczęcia czy zakończenia procesu konwersji – jest to również sprawa indywidualna. Pozytywne ukończenie kursu Wstęp do Judaizmu nie gwarantuje dopuszczenia do Beit Dinu, ale jest do niego konieczne (wszystkie spotkania kursu są obowiązkowe: lekcje, szabaty, studiowania, obchody Świąt w społeczności).

 

Informacje Techniczne

Zajęcia będą odbywać się w:
Środy (Wstęp do Judaizmu), w godzinach 18.00 – 20.00 (informacja o lokalizacji wkrótce)
Piątki (Kabbalat Szabat), w godzinach 19:00 – 22.00, Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18
Soboty (Szacharit i studiowanie Tory), w godzinach 10.30-13.00, dokładne informacje podawane na nabożeństwie wieczornym.

TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ:  obecny kurs trwa już od 22 stycznia 2014 

Koszty: Opłata za semestr zajęć wynosi 300 zł (studenci) i 400 zł (pozostali). Dodatkowo kandydaci zakwalifikowani do Beit Dinu powinni liczyć się z dodatkowymi kosztami egzaminu przed Beit Dinem.

Ilość semestrów potrzebnych kandydatowi do przerobienia całości materiału jest sprawą indywidualną i zwykle wynosi od 2-5 semestrów.

Udział w pierwszych dwóch zajęciach jest darmowy.

Zainteresowani wstępnym spotkaniem z Rabin Tanyą proszeni są o przesłanie maila
na adres kontakt@beitkrakow.org

Więcej informacji i kontakt kontakt@beitkrakow.org

W innych sprawach prosimy pisać na adres kontakt@beitkrakow.orgREFORM CONVERSION  PROGRAM IN KRAKOW

First meeting: January 22, 2014, 6.00 p.m. 

It is possible to have a  Progressive (Reform) conversion in Poland, recognized by the authorities of the Reform movement in the world (such as the World Union for Progressive Judaism, the Israel Movement for Progressive Judaism, URJ etc.). Beit Krakow will organize a conversion program led by Rabbi Tanya Segal (ordinate of HUC in Jerusalem), which will conclude with an exam by the Beit Din (Rabinic Court).

The program will consist of three types of learning activities: „Introduction to Judaism” course, participation in Shabbats and Holidays, Torah study sessions. Regular participation in classes is obligatory. It is important that candidates begin to integrate into the community through a full personal involvement in the religious and social activities. The level of this commitment may determine the decision about the candidate’s appearance before the Beit Din.

„Introduction to Judaism”

The „Introcuction to Judaism” course will involve the following subjects:
1. Jewish holidays
2. Jewish history
3. Jewish theology
4. Hebrew (basic)
5. Jewish liturgy
6. Jewish tradition
7. Jewish classical texts: TaNaCh (Jewish Bible), Mishnah, Talmud, Midrash
8. Jewish philosophy
9. Jewish mysticism
10. Jewish culture

Moreover, the candidates will understand Jewish life cycle events and their significance as well as festivals of the Jewish year and the practices associated with them. They will also learn how to maintain and organize a Jewish home.

Beit Din

At the end of the program, an appearance is arranged before the Beit Din. Beit Krakow coopeates with the Beit Din, which is made up of rabbis cooperating with the World Union for Progressive Judaism.

Recognition

As a full member of the Jewish community, it is hoped that the convert will remain fully involved in the life of the Jewish community in Poland. Those admitted to Judaism under the auspices of Beit Krakow are recognized worldwide by Jewish reform organizations affiliated with World Union for progressive Judaism (the largest Jewish organization in the world) and the state of Israel. In Israel, Reform converts are accepted as Jewish by the State for purposes of immigration and citizenship under the Law of Return.

Roots

Many people in Poland have Jewish rooth, although due to various historical or family complications does not have adequate documents to confirm it. In other cases they just lack the proper Jewish education. We also invite them to join the program as „Introduction to Judaism”.

Rabbi Tanya Segal

Rabbi Tanya Segal is the first female Rabbi in Poland. She graduated from the rabbinical program of the Hebrew Union College in Jerusalem, she studied Jewish misticism in Tel-Aviv. She also has a degree in theatre directing. She is fluent in Russian, Hebrew, English and is currently studying Polish. He has been involved in the rebuilding of the reform Jewish community in Krakow since January 2009, when she moved to Krakow. She is the first woman serving as a full-time rabbi in the history of Poland.

How long will that take?

It depends on a candidat. Our practise is that conversion process takes minum 2 years of active participation in the community life, Shabbats, Holidays. Please mind that the Introduction to Judaism classes (lessons, shabbats, shacharits, study etc.) are obligatory for people in the process of conversion, but it’s fair not enough.  Also that only a rabbi leading conversion course can recommend a candidats to the Beit Din.

Technical Information

The course will take place on

  • Wednestays (Introduction to Judaism), from 6.00pm-8.00pm
  • Fridays (Kabbalat Shabbat), from 7.00pm – 10.00 pm
  • Saturdays (Shacharit and Torah Study), from 10.30-1.00pm

Before joining the program the candidates will be required to meet privately with Rabbi Tanya Segal, to ensure the sincerity of their motivation and to become familiar will the implications of conversion in order to make a conscious decision of participation. Everyone who is interested in setting up such a meeting is asked to send an email to kontakt@beitkrakow.org

Further information and contact at kontakt@beitkrakow.org

In other matters please contact us at contact@beitkrakow.org