e-studiowanie | e-study

E-study to nowatorska metoda prezentacji materiałów edukacyjnych w internecie. | E-study is an innovative method of presenting educational materials on the internet. 

Wieczór Tisz’a Be’Aw 5779/2019 |
Tisha B’Av Evening 5779   

Tisza Be’Aw | Tisha Be’Av | תשעה באב

אֵיכָה | Eicha, בּכִי | Bechi, שַׁבָּת חָזוֹן | Szabat Chazon, גלות | galut, בֵּית הַמִקדָשׁ | Beit Hamikdasz, שִׂנְאַת חִנָּם | Sinat Chinam, צוֹם | Com, Wprowadzenie od Rabina | Rabbi’s Introduction

 

Przejdź do materiałów | Go to the materials >>

„Rabin Elazar powiedział, że rabin Chanina powiedział: Ktokolwiek mówi słowa powołując się na imię tego, kto je wypowiedział, przynosi odkupienie światu. Jak stwierdzono w odniesieniu do incydentu Bigthana i Teresha: „I Ester doniosła o tym królowi w imieniu Mordechaja” (Estera 2:22), co ostatecznie przyniosło odkupienie, ponieważ Mordechaj został później nagrodzony za uratowanie życia królowi, co utorowało drogę do cudownego wybawienia.” (Talmud Bawli, Megila 15a:20)

ואמר ר”א אמר רבי חנינא כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם שנאמר ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי 

Rabbi Elazar said that Rabbi Ḥanina said: Whoever reports a saying in the name of he who said it brings redemption to the world. As it is stated with respect to the incident of Bigthan and Teresh: “And Esther reported it to the king in the name of Mordecai” (Esther 2:22), and this eventually brought redemption, as Mordecai was later rewarded for saving the king’s life, paving the way for the miraculous salvation.

Talmud Bavli, Megillah 15a:20

—–

Related source: Pirkey Avot 6 Mishna 5 „Greater is learning Torah than the priesthood and than royalty, for royalty is acquired by thirty stages, and the priesthood by twenty-four, but the Torah by forty-eight things:…„