Muzyczny Midrasz „Majim” | Musical Midrash „Mayim”

 
[english below]
 
W tym roku uroczyście obchodziliśmy Szabat Chazon (Szabat Widzenia) oraz Tisza B’Aw, 
w oprawie muzycznej Michala Pal’ko
 
PROGRAM
27.07 (piątek), g.19.30: Muzyczny midrasz “Mayim…” oraz Obchody Szabat Chazon
Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18

MAIM (heb. woda)

Kompozycja używa środków akustycznych wspartych o warstwę elektro-akustyczną, na której znajdują zarejestrowane originalne śpiewy synagogalne z rejonów dzisiejszego Jemenu oraz Izraela. Podbudowę tekstową kompozycji stanowią wybrane cytaty z Tory oraz Zoharu, które zostaną omówione szczegółowo z uczestnikami w ramach analizy źródłowej kompozycji w sobotę. Muzyczny midrasz uzupełnią też wizualizacje oscylujące wokół motywu wody. Najważniejszym powiązaniem dla autora jest zestawienie treści Pieśni Mojżesza, którą wspólnie zaśpiewał naród Izraela po przejściu przez Morze Czerwone i oraz motywu lamentacji związanych z Księgą Eikha, czytaną podczas Tisza Be-Aw.

Części: Krople (Sipot) – Mirjam DoumTekka – Szirat HaJam – Tehillim – Ahawa Raba – Kinot

Wykonanie:

  • Annamária Liptáková – altówka, głos, multimedia
  • Michal Paľko – cimbały, darbuka, śpiew, multimedia, kompozycje

 28.07 (sobota), g.19.00: “Akustyczna przestrzeń Tisza B’Aw” Analiza źródłowa muzycznego midrasza “Maim” po której nastąpi Hawdala oraz czytanie Księgi Eikha

Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18

Podczas analizy muzycznego midrasza sięgniemy do źródeł, którymi posłużył się autor w ramach tworzenia kompozycji. Omawiane fragmenty zostaną wcześniej przygotwane w formie stron talmudu. Poszczególnym dyskusjom będą towarzyszyć także refleksje oraz interpretacje muzyczne Michala Pal’ko przy akompaniamencie Annamárii Liptáková, co pozwoli uczestnikom sięgnąć głębiej do warstwy emocjonalnej tekstów oraz doświadczyć warstwy akustyczno-mistycznej wybranych fragmentów. Dyskusja jest otwarta i serdecznie zapraszamy do niej wszystkich chętnych. Po dyskusji przejdziemy do Hawdali oraz czytania Księgi Eikha.

Źródła tekstowe:

Szmot 15:20,
Bemidbar 20:1-2,
Zohar Chadash : Chukat,
Midrash Ha Ne´elam: Lamentation,
Seder Olam 9, Midrash haGadol, Josephus, Antiquities 4:4:6
Megillath Ta´anit 13, Targum Jonathan, Orach Chaim 580:2

 

This year we experienced a solemn commemoration of Shabbat Chazon (Shabbat of Vision/of Prophecy) and Tisha B’Aw, with the musical reflection by Michal Pal’ko

PROGRAM
27.07 (Friday), g. 7.30pm: Musical Midrash “Mayim…” followed with the service of Shabbat Chazon
Galicia Jewish Museum, ul. Dajwór 18

MAYIM (heb. water)

The composition resorts to acoustic means placed on top of an electro-acoustic layer, containing original recordings of synagogal singing from the regions of today’s Yemen and Israel. The textual base of the composition is comprised of selected quotations from the Torah and the Book of Zohar, which will be discussed with the participants in detail during the textual analysis on Saturday. The musical midrash will be complemented with visualizations oscillating around the theme of water. The most important connection for the author is the connection between the Song of Moses, sang by Israel after crossing the Sea of Reeds and the motive of lamentations connected to the book of Eikha, traditionally read during Tisha B’Aw. 

Parts: Drops (Sipot) – Miryam DoumTekka – Shirat HaYam – Tehillim – Ahawa Raba – Kinot

Performed by:

  • Annamária Liptáková – viola, voice, multimedia
  • Michal Paľko – cymbals, darbuka, voice, multimedia, compositions

 28.07 (Saturday), g. 7.00pm: “Acoustic space of Tisha B’Aw”, Textual analysis of the musical midrash „Mayim” followed by Havdalah and reading of the Book of Eikha 

During the textual analysis we will resort to sources which inspired the composer. The discussed fragments will be prepared in the form of the pages of the Talmud. The discussion will be accompanied by various musical interpretations or reflections performed by Michal Pal’ko and Annamária Liptáková, which will allow the participants to reach deeper into the emotional layer of the source texts and experience the acoustic and mystical aspects of the selected fragments through music. The discussion will be open and everyone is invited to join. The analysis will be followed by Havdalah and reading of the Book of Eikha. 

Textual sources:

Shmot 15:20, 
BeMidbar 20:1-2,
Zohar Chadash : Chukat,
Midrash Ha Ne´elam: Lamentation,
Seder Olam 9, Midrash haGadol, Josephus, Antiquities 4:4:6
Megillath Ta´anit 13, Targum Jonathan, Orach Chaim 580:2