Sprawa w KRS dotycząca wpisu nowego Zarządu Stowarzyszenia Beit Kraków | National Court Registry case about revealing in registry new elected Beit Krakow board

Beit Kraków – oficjalna informacja (.pdf) | Beit Kraków community update (.pdf)

 1. Postanowienie KRS z dn. 04.01.2017 [PDF] – Język Polski   |  
  Decision of National Court Register (KRS) 4 Jan 2017 [PDF] –  English Translation 
 2. Postanowienie o odmowie wpisu. Postanowienie z Uzasadnieniem PDF (Polish| Po Polsku)
  Registry decision to refuse to register new Board.
 3. Uchylenie postanowienia o odmowie wpisu (29.11.2017)
  Court decision to cancel the previous decision denying to register new Board
  Postanowienie wraz z uzasadnieniem PDF (Polish | Po polsku) 
 4. Dnia 1.10.2018 sąd dokonał wpisu zarządu wybrnego 9.10.2016 do Krajowego Rejestru sądowego
  On October 1st, 2018, the court revealed the board elected on October 9th, 2016 in the National Court Register (KRS)

ODPIS KRS  z ujawnionym zarządem wybranym przez Walne Zebranie dn. 9.10.2016 : kliknij aby pobrać.
REGISTRY ENTRY revealing the board elected by General Assembly on Oct. 9th, 2016: click to download (PL)

 

Art. 694 KPC 

§ 2. Postanowienia o wpisie są skuteczne i wykonalne z chwilą ich wydania, z wyjątkiem postanowień dotyczących wykreślenia podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego.

According to the Polish law, the entry is active and binding since the moment of revealing it in the register.