Wezot Chanuka!!

 

Wezot Chanuka!

Chanukija rozświetla mrok, mnoży radość, w publicznej przestrzeni ogłasza cud historii związanej ze zwycięstwem Machabeuszy.
Ostatnie tygodnie owocowały doniosłymi wydarzeniami. Po 10 latach pracy wreszcie mamy możliwość stworzenia własnego domu na krakowskim Kazimierzu – pierwszego w powojennej historii Krakowa stałego miejsca dla postępowej/reformowanej żydowskiej społeczności.
Z kolei Teatr Żydowski w Krakowie – Teatr Midraszowy zmaga się z nowym wyzwaniem i nową tematyką. Już za kilka dni premiera najnowszego spektaklu!
W dniu Wezot Chanuka życzymy całej społeczności oraz przyjaciołom siły i motywacji w pokonywaniu przeciwieństw, ognia i determinacji we wszystkich przedsięwzięciach Naprawy Świata.

Chag Sameach!!!

Vezot Hanukkah!

Chanukkiyah brightens the darkness, multiplies joy, publishes in the public space the miracle of history of the victory of the Maccabees.
Recent weeks have resulted in momentous events. After 10 years of work, we finally have the opportunity to create our own home in Krakow’s Kazimierz – the first permanent home for a progressive / reformed Jewish community in the post-war history of Krakow.
Also Jewish Theater in Krakow – Midrash Theater faces a new challenge and a new theme. In just a few days the premiere of the newest performance!
On the day of Vezot Hanukkah, we wish the whole community and friends strength and motivation to overcome the opposites, fire and determination in all their efforts to Repair the World.

Hag Sameach!!!

Refleksja – 80 rocznica Kristallnacht | Reflection – 80th anniversary of the Kristallnacht

[for english, see below]
Właśnie mija 80 lat od wydarzeń Nocy Kryształowej. W obliczu tej tragicznej rocznicy, ale również niedawnych wstrząsających wydarzeń w Pittsburghu oraz rosnącej liczby przypadków mowy nienawiści w naszym otoczeniu, chcielibyśmy się z Państwem podzielić refleksją. Dotyczy ona biernej postawy wobec mowy nienawiści, agresji i przemocy słownej, która niepowstrzymana w końcu przeradza się w czyn. Do wydarzeń Nocy Kryształowej doprowadziła w znakomitym stopniu długotrwała propaganda przedstawiająca społeczność żydowską jako źródło problemów społecznych, głownie problemu ekonomicznego.
Nasza tradycja w wielu miejscach mówi o sile słowa. Laszon Hara (zły język, obmawianie kogoś) nie bez przyczyny jest stawiany na równi z morderstwem. W jednym z najbardziej znanych wersów Tory (Wajikra 19:16) czytamy „Nie chodź jako plotkarz (רָכִיל) w narodzie twoim; nie stój (obojętny) wobec krwi bliźniego twego”. Stąd bezpośrednio Tradycja wywodzi, że „kto pomawia zabija trzy osoby – tego kogo pomawia, tego kto słucha i samego siebie” (Talmud Jeruszalmi, 1:1, 26). 
W czasie poprzedzającym Noc Kryształową, publiczną przestrzeń zalała niezliczona ilość karykaturalnych wizerunków, antysemickich treści i rosnąca mowa nienawiści wobec żydów. Te, zamienione w kapitał polityczny, doprowadziły w końcu do agresywnej reakcji bojówek i sympatyków NSDAP, której towarzyszyła niemal zupełna bierność większości społeczeństwa. 
W Noc Kryształową zamordowano ponad 100 osób z”l, a zraniono i okaleczono setki. Spalono 171 synagog i domów modlitwy, a ponad 1000 zruinowano, zniszczono ponad 7,5 tysiąca sklepów należących do żydów.
W świetle tych wydarzeń, w naszych czasach sen z oczu spędzają przypadki ignorowania mowy nienawiści, w tym antysemickich sentymentów, przez otaczające społeczeństwo, które znacznie zbyt często dyskryminuje nienawiść jako „wyraz kultury” czy wręcz niekiedy legitymizuje ją jako „pogląd” lub usprawiedliwia wolnością słowa. Szczęśliwie, w odróżnieniu do czasów Nocy Kryształowej, istnieją dzisiaj także reakcje nieobojętne – reakcje wyraźnego i bezpośredniego przeciwstawiania się mowie nienawiści i powielaniu antysemickich stereotypów tak przez władze publiczne jak i przez prywatne osoby. Budzą one nadzieję, że pamięć o tamtych tragicznych wydarzeniach sprzed 80 lat nie pozwoli im się powtórzyć. 
Niech pamięć o zamordowanych będzie błogosławiona.
 
In the face of the tragic anniversary of 80 years of Kristallnacht, but also the recent shocking events in Pittsburgh and the growing number of cases of hate speech in our environment, we would like to share some thoughts with you. It concerns a passive attitude towards hate speech, aggression, and verbal violence, which unstopped finally turn into action. The events of the Kristallnacht were greatly influenced by long-lasting propaganda presenting the Jewish community as a source of social problems, mainly the economic problem. Our tradition speaks about the power of words on many occasions. Lashon Hara (bad language, slander) is, not without a reason, put on a par with murder. In one of the most famous verses of the Torah (Vayikra 19:16) we read, „Thou shalt not go up and down as a talebearer among thy people; neither shalt thou stand idly by the blood of thy neighbor” Hence, Tradition directly concludes that „whoever speaks gossip kills three people – who he speaks about, who listens to him and himself” (Talmud Yerushalmi, 1:1, 26).
During the time preceding the Kristallnacht, the public space was flooded with countless caricatures, anti-Semitic content, and growing hatred of Jews. These turned into political capital, led finally to the aggressive reaction of the NSDAP militants and supporters, which was accompanied by the indifference of the majority of society.
On the Kristallnacht, over 100 people were killed, and hundreds were injured. 171 synagogues and houses of prayer were burnt, and more than 1,000 were ruined, over 7.5 thousand shops belonging to Jews were destroyed.
In the light of these events, in our times, dreams of the eye spend incidents of ignoring hate speech, including anti-Semitic sentiments, by the surrounding society, which far too often dismisses hate speech as an „expression of culture” or even legitimizes it as a „point of view” or justifies it by the freedom of speech. Fortunately, unlike in the times of Kristallnacht, today there are also reactions of explicit and direct opposition to hate speech and anti-Semitic stereotypes both by public authorities and by private individuals. They give hope that the memory of those tragic events from 80 years ago will not allow them to be repeated.
May the memory of those who were murdered be blessed.
 
 
 
 
 
 
 
 

Kabalat Szabat o g. 18:00, Midrasz Zohar o g. 20:00

Drodzy Państwo, począwszy od tego Szabatu (Chajej Sara) przez okres zimowy Kabalat Szabat zaczynać się będzie o 18:00. Oznacza to, że studiowanie Midrasz Zohar do aktualnej parszy będzie też rozpoczynać się o godzinę wcześniej, czyli o 20:00. Szacharit i studiowanie parszy – o zwykłej porze. Modlitwy i studiowanie prowadzi Rabin Tanya Segal

Dear Friends, starting with this Shabbat (Chayei Sarah) for the winter period Kabalat Shabbat will start at 6 p.m. This means that studying Midrash Zohar to current parsha will also start an hour earlier, which is at 8 p.m. Shacharit and Torah study – at the usual time. Prayers and study are led by Rabbi Tanya Segal

Studiowanie Midrasz Zohar (począwszy od Szabat Bereszit) | Midrash Zohar (from Shabbat Bereshit)

Drodzy Państwo, począwszy od tego tygodnia po nabożeństwie Kabalat Szabat i po kiduszu odbywać się będzie studiowanie midraszy z Zoharu do aktualnej parszy. Będą to spotkania dodatkowe względem cotygodniowego studiowania parszy, które od lat regularnie odbywa się po szacharicie w Szabat. Zajęcia prowadzone będą w języku Polskim z użyciem pojęć i terminologii hebrajskiej, od uczestników wymagana jest więć biegła znajomość tej terminologii i podstawowych zagadnień związanych z tradycyjnym studiowaniem. Studiowanie prowadzi Rabin Tanya Segal, autorka nowatorskiej pracy na Tel-Awiwskim Uniwersytecie na temat „Midrash Haneelam” w Księdze Zoharu.

Szabat Szalom i do zobaczenia w Beit Kraków!

 

Dear Friends, starting this week after Kabbalat Shabbat and kiddush there will be at Beit Kraków a study from Midrash Zohar to the current parsha. These will be meetings additional to the weekly study of the parsha, which has been regularly held on the Shabbat after Shacharit for a few years now. Classes will be conducted in Polish with the use of Hebrew terms and terminology, and participants are required to be familiar with this terminology and the basic topics related to the traditional study. Studying is conducted by Rabbi Tanya Segal, the author of an innovative academic thesis at Tel-Aviv University on the subject of „Midrash Haneelam” in the Book of Zohar.

Szabat Szalom and see you at Beit Krakow!

 

Important update from Beit Kraków (POLAND) | Ważna wiadomość nt. sytuacji prawnej w Beit Kraków

Szanowni Państwo, informujemy, że aktualny zarząd Beit Kraków, wybrany 2 lata temu na Walnym Zebraniu Członków 9.10.2016, został w tym tygodniu ujawniony (wpisany) w KRS po długiej procedurze sądowej. Osoby odwołane z zarządu tj. David T., Estera S., Karolina Ch. oraz Barry S. zostały wykreślone z wpisu.

 W razie pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy stowarzyszenia office@beitkrakow.pl lub kontakt@beitkrakow.org lub pocztą tradycyjną.
 

Dear All, we would like to inform you that the current board of Beit Kraków, elected 2 years ago at the General Assembly Meeting on 9/10/2016, was revealed this week in the National Court Register (KRS) after a long court procedure. Names of people dismissed from the board, i.e. David T., Estera S., Karolina Ch. and Barry S. were removed from the register.

In case of any questions contact us directly at office@beitkrakow.pl or kontakt@beitkrakow.org or via traditional post.