Oświadczenie w sprawie nowelizacji ustawy o IPN | Statement in reference the amendment to the to the bill concerning the Institute of National Remembrance (IPN)

Postępowa Społeczność Żydowska Beit Kraków działająca od lat w Krakowie i współpracująca na co dzień z instytucjami publicznymi Rzeczpospolitej Polskiej, czuje się w obowiązku wyrazić oficjalnie stanowczy sprzeciw wobec nowelizacji ustawy o IPN uchwalonej przez Sejm RP dn. 26 stycznia 2018 i właśnie zatwierdzonej przez Senat w nocnym głosowaniu. 

Uważamy, że zmiana ustawy w uchwalonym brzmieniu zaciera różnicę między polskimi obywatelami, którzy walczyli z niemieckimi nazistami, a tymi obywatelami II Rzeczypospolitej, którzy nazizm wspierali i czerpali korzyści z Zagłady. 

Ustawa w obecnym brzmieniu zabrania też ofiarom tych zbrodni nazistowskich, w których współuczestniczyli polscy obywatele wskazywania ich prześladowców, chroniąc w ten sposób przestępców i stawiając ich w jednej kategorii ze Sprawiedliwymi.

W naszej opinii zupełnie jasnym dla społeczności międzynarodowej i nie wymagającym regulacji prawnych w zakresie wolności wypowiedzi jest fakt historyczny, że Państwo Polskie aktywnie prowadziło wojnę z nazistowskimi Niemcami. Polska jako jeden z niewielu krajów w Europie nigdy nie zawarła żadnego porozumienia z okupantem, tym bardziej porozumienia dotyczącego jakiegokolwiek wspierania Zagłady. Nie rozumiemy dlaczego obecny polski rząd i parlament przenosi dyskusję na grunt retoryki narodowej i odwołuje się w tej sprawie do bardzo nieprecyzyjnej w kontekście pierwszej połowy XX wieku definicji “Narodu Polskiego” oraz rozważania stopnia jego kolektywnych zasług czy win.

Zapisy ustawy są dalece niejednoznaczne i pozostawiają ogromne pole do nadużyć. Z pewnością nie da się w żadnym wypadku określić jako “mały” stopnia odpowiedzialności osoby lub grupy osób wspierających zbrodnię przeciwko ludzkości i czerpiących z niej korzyści. Ustawodawca nie mówi jednak jak ustalić czy oskarżenie o takie czyny grupy obywateli polskich czy choćby jednego polskiego obywatela jest już oskarżeniem Narodu Polskiego o współudział w zbrodniach nazistowskich czy też nie. Nie wiadomo też jak ustawodawca chce mierzyć czy dana wypowiedź umniejsza znacznie odpowiedzialność faktycznych sprawców. Z powodu zupełnej dowolności interpretacji tych kryteriów każda wypowiedź na temat współudziału polskich obywateli w Zagładzie może być zgodnie z tą uchwałą penalizowana.

Choćby te niejednoznaczności powinny zupełnie dyskredytować ten projekt ustawodawczy, który w ogóle nie powinien był trafić do publicznej dyskusji tym bardziej zostać uchwalony. 

Apelujemy o weto Prezydenta i trwałe wycofanie tej szkodliwej nowelizacji.

Zarząd Beit Kraków

 

Na zdjęciu: Naczelny rabin Wojska Polskiego Baruch Steinberg podczas apelu poległych i przemówienia do Związku Żydów Uczestników Walk o Niepodległość przed Wielką Synagogą postępową na Tłomackiem w Warszawie, czerwiec 1933r (źródło: ŻIH)

The Beit Krakow Progressive Jewish Community, first progessive community in Krakow after the War, which regularly works with public institutions of the Republic of Poland, feels obliged to express an official statement against the amendment to the bill concerning the Institute of National Remembrance. The amendment was passed by the Parliament of the Republic of Poland on January 26, 2018 and approved by the Senate in last night’s vote.

We believe that the amendment to the bill in the adopted wording blurs the difference between Polish citizens who fought against the Nazis and those of the Second Polish Republic who supported Nazism and benefited from the Shoah.

The Act, in its present wording, forbids victims of Nazi crimes in which Polish citizens were complicit, to point out their Polish persecutors, thus protecting criminals and putting them in one category with the Righteous Among the Nations under the umbrella of „The Polish Nation”.

In our opinion the historical fact that the Polish State actively waged war on Nazi Germany is completely clear to the international community and does not require legal regulations, imposing on the freedom of expression. Poland, as one of the few countries in Europe, never made any agreements with the occupier, let alone any agreement in support of the Shoah. We do not understand why the current Polish government and parliament wants to shift this discourse to the ground of nationalist rhetoric and refers in this matter to the unprecise definition of the „Polish Nation” and attempts to consider the degree of its collective merits or faults.

The provisions of the amendment are ambiguous and leave a vast scope for abuse. Certainly it can not be described as a „small” degree of responsibility is a person or a group of people support a crime against humanity and benefit from it. The legislator, however, does not say how to determine whether the accusation of such group/s of Polish citizens or even one Polish citizen is already accusing the entire Polish Nation of complicity in Nazi crimes or not. It is also not known how the legislator wants to measure whether a given statement significantly diminishes the responsibility of the actual perpetrators. Due to the utter freedom of interpretation of these criteria, any statement on the participation of Polish citizens in the Shoah may be penalized in accordance with this amendment.

Already just these ambiguities should completely discredit this legislative project, which should not have been publicly discussed at all, let alone passed.

We appeal to the President to veto the amendment and for permanent withdrawal of this harmful project.

Beit Krakow Board

 

Photo: The Chief Rabbi of the Polish Army, Baruch Steinberg, during the appeal of the fallen and his speech to the Jewish Union of Soldiers for Independence in front of the Great Progressive Synagogue at Tłomackie in Warsaw, June 1933 (source: Jewish Historical Institute)

Tu B’Szewat 5778

Zainteresowanych uczestnictwem we wieczorze Tu B’Szewat w Beit Kraków który poprowadzi Rabbi Tanya Segal (30.01.2018 g.19:00) prosimy o kontakt pod numer 502 304 970


„Bo człowiek jest polnym drzewem

Drzewo jak człowiek również rośnie
I jak drzewo człowiek może zostać ścięty
A ja nie wiem gdzie byłem i gdzie będę
Jak polne drzewo
Bo człowiek jest polnym drzewem
Jak drzewo pragnie się wspinać
Jak człowiek drzewo spala się w ogniu
A ja nie wiem gdzie byłem i gdzie będę
Jak polne drzewo
Kochałem i nienawidziłem,
Smakowałem tego i tego
W prochu mnie pogrzebali
I gorzko, gorzko mi w usta
Jak polne drzewo
Bo człowiek jest polnym drzewem
Również jak drzewo pragnie wody
I jak człowiek pozostaje spragnione
A ja nie wiem gdzie byłem i gdzie będę
Jak polne drzewo
Kochałem i nienawidziłem,
Smakowałem tego i tego
W prochu mnie pogrzebali
I gorzko, gorzko mi w usta
Jak polne drzewo
[Nathan Zach]

Szavua Tow! שבוע טוב

W ten Szabat podczas szacharitu studiowaliśmy midrasz z księgi Zoharu w nawiązaniu do parszy Wa’era, który dotyczy „arba laszonot haGeula” (Szemot 6:6-7) „wywiodę (…) wybawię (…) wyswobodzę (…) i wezmę Sobie za lud (…)” W centrum dyskusji pojawił się temat Imion Boga – jak jest napisane w Midrasz Raba: „Powiedział Rabi Aba: Powiedział Bóg do Mosze: chcesz znać Moje Imię? Przez Moje działania będę nazywany…” Następny Szabat studiować będziemy parszę Bo. Szawua Tow!!

Studiowanie prowadzi Rabin Tanya Segal

This Shabbat during shacharit we studied midrash from the book of Zohar in connection to the parsha Va’era, which concerns „arba lashonot haGeula” (Shemot 6:6-7) „I will bring you out (…) I will deliver (…) I will redeem you (…) I will take you to Me for a people” In the discution came up topic of Names of God – as we read in Midrash Rabbah: „Said Rabi Aba: God said to Moshe: you want to KNOW my name? Through my deeds I will be named…” Next Shabbat we will study parshat Bo. Shavua Tov!!

The Study is led by Rabbi Tanya Segal.

Szacharit i Studiowanie Parszy z Rabin Tanyą Segal | Shacharit and Torah Study with Rabbi Tanya Segal

Nabożeństwa dla członków i sympatyków Beit Kraków, gości prosimy o kontaktowanie się na adres email kontakt@beitkrakow.org

Shabbat Service for members and friends of Beit Kraków, our guests please contact us at kontakt@beitkrakow.org

 

[english below]
W niemal każdą sobotę (i każde święto żydowskie) o g. 10.30 można dołączyć na Szacharit połaczony ze studiowaniem parszy, midraszy, komentarzy i Zoharu.

Jako że do tej pory nie mamy stałego dostepu do synagogi tylko ważniejsze szabaty i święta odbywają się w wynajętej synagodze, pozostałe nabożeństwa, studiowanie i lekcje odbywają się w róznych lokalizacjach, o których staramy się na bieżąco informować.

Naszych gości prosimy o kontakt pod adresem contact@beitkrakow.org
lub pod numerem telefonu +48 502 304 970

Odwiedzające nas grupy prosimy o informację z wyprzedzeniem, abyśmy w razie dużej grupy byli w stanie zapewnić odpowiednie miejsce do spotkania.


Every Saturday (and every Jewish Holiday) we handle Shacharit and Torah study at 10.30 a.m..

Since we don’t have a permament access to a synagogue only special Shabbats and Holiday Services are handeled in synagogues. The rest of our activities take place in various spaces, which we announce every time.

Our guest can contact us at kontakt@beitkrakow.org or +48 502 304 970

Larger groups  must contact earlier so we are able to arrange space and other technical details of the service.

Chanuka! 1-sza Świeczka, 1-st Candle

 

[english below]

Zapraszamy na zapalenie świec chanukowych z Beit Kraków w Galeria Szalom ul. Józefa 16 o g. 17.45, 12 Grudnia 2017 (pierwsza świeczka), pączki, latkes, racuchy i pieśni chanukowe. Wraz z zapaleniem świec chanukowych rozpoczynamy też świętowanie 10-lecia rabinatu naszej rabin Tanya Segal w Polsce (!)

Chanuka to niezwykłe święto, które pokazuje nam, że niepodległość wymaga poświęcenia i odwagi. Deklaracja niepodległości oznacza, że być moze już następnego dnia będzie trzeba tej niepodległości bronić, często przed większym i silniejszym wrogiem.

Błogosławieństwo na świece chanukowe wyjawia nam też, że wolność to cud, który czyni nam Bóg. Cud Chanukowy – jak uczy nasza Tradycja – jest więc połączeniem interwencji Boga i naszych wyborów.

Mimo niewielkiej liczby w porównaniu do okupacyjnych wojsk greckich, powstańcy pod wodzą Judy Machabeusza nie tylko odbili i poświęcili na nowo Świątynię, ale przede wszystkim doprowadzili też do zniesienia zakazów wprowadzonych przez króla Antiochusa zabraniających utrzymywania zwyczajów i religii żydowskiej, studiowania czy nawet posiadania Tory. Ich odważne działanie to więc przede wszyskim powstrzymanie całkowitego zniszczenia naszej kultury i tożsamości.

Życzymy sobie, żeby nasza wolność i niepodległość nigdy nie była zagrożona, a gdyby jest, to żebyśmy mieli determinację i odwagę by jej bronić.

Radosnego święta Chanuka,

Szabat Szalom i do zobaczenia w Beit Kraków!

 

Join us for lightning Hanukkah candles with Beit Kraków in Galeria Szalom ul. Józefa 16 at5:45 p.m. December 12 2017 (the first candle), donuts, lateks, pancakes and Hanukkah songs. With the lighting of Hanukkah candles, we are also beginning the celebration of the 10 years of our rabbi’s Tanya Segal rabbinical work in Poland (!)

Hanukkah is an extraordinary festival that shows us that independence requires sacrifice and courage. The declaration of independence may mean that the next day independence will have to be defended, often against a bigger and stronger enemy.

The blessing on Hanukkah candles also tells us that freedom is a miracle that God makes to us. The Hanukkah miracle – as our Tradition teaches – is therefore a combination of God’s intervention and our choices.

Despite the small number compared to the occupying Greek troops, the insurgents under Judah Maccabeus not only deflected and sacrificed the Temple, but above all led to the abolition of the prohibitions imposed by King Antiochus prohibiting the maintenance of Jewish customs and religion, studying or even holding the Torah. Their courageous action is, above all, to stop the total destruction of our culture and identity.

We wish that our freedom and independence would never be threatened, and when it is, we would have the determination and courage to defend it.

Happy Hanukkah,

Szabat Szalom and see you at Beit Krakow!