Szacharit na Meiselsa | Shacharit on Meiselsa

12-03-2011 (Sobota| Saturday), g. 10:30, ul. Meiselsa 4

Zapraszamy na poranne nabożeństwo szabatowe i wspólne studiowanie Tory. W tym tygodniu czytamy parszę Va-ikra, otwierającą księgę Tory o tej samej nazwie.

Księga Va-ikra jest także nazywana „Torat Kohanim” gdyż odnosi się do przykazań dla Kohenów oraz zasad składania ofiar. Słowo ofiara (heb. korban) pochodzi od słowa karov, czyli blisko. Ofiary miały więc służyć budowaniu bliskości z B-giem (zgodnie z tą koncepcją w dzisiejszych czasach system ofiar zastępują modlitwy).

W parszy Va-ikra czytamy o różnych rodzajach ofiar, m.in. znajdujemy tam rozróżnienie między ofiarą składaną jako zadośćuczynienie za grzechy jednostki oraz za grzechy społeczności. To rozróżnienie uczy nas o różnych rodzajach odpowiedzialności, które ponosimy za siebie bądź jako grupa. |

Join us for the morning service and Torah study. This week we will read parasha Va-ikra, which opens the book of Torah of the same name.

The Sefer Va-ikra is also called „Torat Kohanim” as it relates to commandments given to Kohanim and regulation regarding sacrifices. The word sacrifice (heb. corban) stems from the word karov meaning close. The sacrifices were meant to help build closeness to G-d (according to this concept in modern times sacrifices have been replaced by prayer).

In Parsha Va-ikra we read about various types of sacrifices, e.g. we find there a distinction bewteen a sacrifice made on behalf of an individual who has sinned, as opposed to a different type of sacrifice when the whole community is responsible for the sin. This distinction teaches us about various types of responsibility that we may hold individually or as a group.

Więcej informacji pod numerem: | More information at: 510 091 703

Podobne Wpisy | Related posts