Szavua Tow! שבוע טוב

W ten Szabat podczas szacharitu studiowaliśmy midrasz z księgi Zoharu w nawiązaniu do parszy Wa’era, który dotyczy „arba laszonot haGeula” (Szemot 6:6-7) „wywiodę (…) wybawię (…) wyswobodzę (…) i wezmę Sobie za lud (…)” W centrum dyskusji pojawił się temat Imion Boga – jak jest napisane w Midrasz Raba: „Powiedział Rabi Aba: Powiedział Bóg do Mosze: chcesz znać Moje Imię? Przez Moje działania będę nazywany…” Następny Szabat studiować będziemy parszę Bo. Szawua Tow!!

Studiowanie prowadzi Rabin Tanya Segal

This Shabbat during shacharit we studied midrash from the book of Zohar in connection to the parsha Va’era, which concerns „arba lashonot haGeula” (Shemot 6:6-7) „I will bring you out (…) I will deliver (…) I will redeem you (…) I will take you to Me for a people” In the discution came up topic of Names of God – as we read in Midrash Rabbah: „Said Rabi Aba: God said to Moshe: you want to KNOW my name? Through my deeds I will be named…” Next Shabbat we will study parshat Bo. Shavua Tov!!

The Study is led by Rabbi Tanya Segal.

Podobne Wpisy | Related posts