Ari Erev plays for 70 YEARS OF ISRAEL | Ari Erew zagra na 70 LAT IZRAELA

 

Izraelski panista i kompozytor Ari Erew znany jest z ciepłego brzmienia  fortepianu i bogatych harmonicznie kompozycji. Na temat jego ostatniego albumu „Flow” („Przepływ”) Edward Blanco napisał o nim: „…to jeden z nalepszych pianistów dzisiejszej międzynarodowej sceny jazzowej” (ALL ABOUT JAZZ)

Jego muzyka łaczy w sobie klasyczne smaki, które tworza intymny, delikatny i emocjonalny styl – dla którego inspiracją była twórczość Blla Evansa i Freda Herscha – z energetycznym, latyno-rytmicznym motywem.

Israeli pianist and composer Ari Erev is known for his warm piano sound and his harmonically-rich compositions. Following his latest album, „Flow”, he has been proclaimed “…one of the finest pianists on the international jazz scene today” by Edward Blacno, ALL ABOUT JAZZ.

His music blends a deep classical touch, producing an intimate, delicate and emotional style which is inspired by pianists such as Bill Evans and Fred Hersch, with an energetic, latin-oriented and rhythmic drive.
 
His performance in  the Center for Jewish Culture – Judaica foundation, in the spirit of celebrating Israel’s 70th anniversay,  will  focus on fresh and contemorary interpretations to „Classic” Israeli songs written by some of  the  best composers of the Israeli popular music – composers such as Alexander („Sasha”) Argov, Shalom Hanoch and Nurit Hirsh – the composers of the “Israeli Song Book”, with possible additions of a few of his original compositions.
 
 
 

ARI EREV

światowej sławy izraelskipianistajazzowyikompozytor | world famous Jazz pianist and composer

22.04.2018 g.18:00
Centrum Kultury Żydowskiej ul. Meiselsa 17 

BILETY| TICKETS
35PLN – office@tempel.pl – +48 502 023 374 

LISTEN| POSŁUCHAJ

NEW ALBUM: Flow

https://arierev.bandcamp.com/album/flow

Fragments from Ari Erev's concerts – soon playing in Krakow!

Fragments from Ari Erev's concerts | Fagmenty koncertow Ariego Erewa… Znany na całym świecie izraelski pianista jazzowy i kompozytor Ari Erev zagra specjalny koncert na 70 lecie Izraela. W programie "klasyczne" izraelskie pieśni i melodie w nowoczesnej, jazzowej interpretacji. Koncert odbędzie się niedzielę 22.04.2018 o g. 18:00, CKŻ, Mesiesla St. 17. Bilety dostepne on-line na www.beitkrakow.org/arierev70 , w kasie CKŻ. Rezerwacje: office@tempel.pl—-Join us for celebration of 70 years of Israel on a special jazz piano concert of Ari Erev – famous Israeli pianist and composer, Sunday Aprtil 22nd, 2018 at 6.00 p.m., CJK, ul. Meiselsa 17. Tickets available on-line at www.beitkrakow.org/arierev70 , at the counter of CJK. Reservations over e-mail: office@tempel.plAri Erev is known for his warm piano sound and his harmonically-rich compositions.Following his latest album, "Flow", he has been proclaimed “…one of the finest pianists on the international jazz scene today" by Edward Blacno, ALL ABOUT JAZZ.His music blends a deep classical touch, producing an intimate, delicate and emotional style which is inspired by pianists such as Bill Evans and Fred Hersch, with an energetic, latin-oriented and rhythmic drive.

Opublikowany przez Beit Kraków 17 kwietnia 2018

Kabalat Szabat w Synagodze Wysokiej | Kabbalat Shabbat in The High Synagogue

This week for Kabbalat Shabbat in the High Synagogue (April 13th at 7:00 p.m.) we will welcome participants of the March of the Living. Those of you who would like to join us for the prayer and kiddush please contact us at contact@beitkrakow.org or on our facebook profile. The Kabbalat Shabbat Service will be led by Rabbi Tanya Segal.
—-
W tym tygodniu na Kabalat Szabat w Synagodze Wysokiej o g. 19:00 będziemy gościć grupę uczestników Marszu Żywych. Tych z Państwa, którzy również chcieli by wziąć udział w modlitwie i kudduszu, prosimy o kontakt na kontakt@beitkrakow.org lub na naszym facebooku. Nabożeństwo Kabalat Szabat poprowadzi Rabin Tanya Segal. Serdecznie Zapraszamy!

Pesach 5778 @ Beit Kraków

מה נשתנה הלילה הזה  מכל הלילות
  שבכל הלילות אנו אוכלין  חמץ ומצה, הלילה הזה  כולו מצה
ma nisztana halajla haze mikol halejlot?
szebechol halejlot anu ochlim chamec umaca, halajla haze kulo maca

Czymże różni się ta noc od wszystkich (innych) nocy?
Tym, że każdej nocy jemy chamec i macę, a tejże nocy tylko macę.  
(Hagada)

How is this night different from the other nights?
because all nights we eat hametz and matza and this night only matza.  
(Hagada)
 

[for English please see below]
drodzy czytelnicy

stripped-bar-01.jpg

Czasem mówi się, że nic dobrego nie powstaje bez pracy lub też, że nic wartościowego nigdy nie przychodzi za darmo. 
W naszej społeczności prace nad przygotowaniem Pesach już się rozpoczęły. Cztery specjalne Szabaty przebiegły jak z bicza strzelił przybliżając nas do tego niezwykłego i podniosłego święta – czasu naszej wolności (heb. zman cheruteinu). Teraz poszukujemy chamecu! Nie tylko w domu, czy w naszej wspólnej kuchni w Beit Midraszu (specjalne podziękowania dla komitetu sprzątającego) – ale przede wszystkim w sobie. Pozbywamy się „zakwasu” – małostkowości, na której jak na drożdżach na co dzień rośnie nasze ego. Tradycja uczy nas, że tylko w stanie duchowym, kiedy jesteśmy raczej podobni do skromnej macy, niż do wyrośniętego na drożdżach chleba, możemy odnaleźć głębokie duchowe znaczenie święta Pesach. 

Prosimy o dokonywanie rezerwacji na Seder Pesach z Beit Krakow (30.03 g.19.00), który poprowiadzi Rabin Tanya Segal do środy 28.03.

Życzymy wszystkim Państwu radosnego Święta Pesach!
Chag Pesach Sameach Wekaszer!

 

dear readers stripped-bar-01.jpg

Some say that no good things come easily. So hard work in preparation towards Pesach has already begun in Beit Krakow. Four special Shabbatot went swiftly by, bringing us closer to this exceptional holiday – a time of our freedom (heb. zman heruteynu). Now we search for hametz. Not just in our home, or our Beit Midrash kitchen (special thanks go out to the cleaning committee) but first and foremost – in ourselves. The time has come to rid ourselves of the „leaven” of pettiness, which feeds our ego and lets it rise like dough every day. The Tradition teaches us that, only in a right state of our spirit, when we are more like a modest matzah, than a fully fledged loaf of bread, can we find the right, deep meaning of Pesach.

Please make reservations for Pesach Seder at Beit Kraków (March 30, 7.00pm) led by Rabbi Tanya Segal untill Wednesday, March 28th.

We would like to wish us all
Hag Pesach Sameach Vekasher!

www.beitkrakow.org
www.facebook.com/beitkrakow
www.musicalshabbat.com

Purim – czytanie Megilat Ester, uczta | reading the Megillah, the party

וִימֵי הַפּוּרִים הָאֵלֶּה לֹ֤א יַעַבְרוּ מִתּוֹךְ הַיּהוּדִים 

 

„A te dni Purimowe nigdy zniesione nie zostaną pośród żydów”


And these days of Purim shall not be revoked from amidst the Jews

(Megilat Ester 9:28)
 
 
 
 
 
[„Why is Purim so important …” read full translation below ]
 
Dlaczego Purim jest dla nas aż tak ważny, że Tradycja zaleca nam post przed Purim (taanit Ester), nakazuje nam przerwać nawet żałobę, a z kolei Zohar mówi, że święto Purim jest donioślejsze niż sam Jom Kippur? (Tikunei Zohar p. 57b) Cóż jest tak istotnego w tym z pozoru lekkim i zabawnym święcie z winem i śmiesznymi strojami? 
 
Odpowiedzi jest bardzo wiele. W kontekście naszej tożsamości święto Purim to święto naszego cudownego ocalenia od antysemickiej kampanii przeciwko nam – jak moglibyśmy je bagatelizować, szczególnie w naszych czasach? (a być może w każdych czasach)
 
W nurcie Judaizmu postępowego z kolei, jak moglibyśmy nie traktować z najwyższą uwagą święta, którego kluczowymi tematami są odwaga cywilna, sprawiedliwość społeczna, wolność religii, równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz kwestia naszego zaangażowania społecznego jako obywateli? – czyli sprawy, na które postępowy nurt (już od ponad 200 lat) kładzie główny nacisk – większy niż na tradycyjny rytuał religijny.
 
Natomiast poszukując odpowiedzi w Talmudzie i midraszach do wersu „A te dni Purim nigdy zniesione nie zostaną od pośród żydów (9:28)” z Księgi Estery odkryć możemy głębokie znaczenie micwy (nakazu) upicia się do stopnia, w którym nie odróżnia się dobra od zła, jak powiedział Rava: dopóki nie będziesz już wiedział, jaka jest różnica między ‚przeklętym Hamanem’ a ‚błogosławionym być Mordechajem’ (Talmud, Megillah 7b). Chazal wyjaśniają, że wers 9:28 oznacza dokładnie, że Purim przetrwa zawsze – nawet w czasach przyszłych, kiedy inne święta nie będą obowiązywać (Midrasz Miszlei 9:1). Celem upicia się do takiego stopnia, może być więc zobaczenie przez chwilę tych właśnie czasów, czyli świata pozbawionego zła (komentarze współczesne). Ta wizja/uczucie ma pomóc nam zrozumieć, że taki świat jest możliwy i że nie jest on wcale niewyobrażalnie daleko, ale wręcz przeciwnie – blisko i w zasięgu pojęć każdego z nas.
 

Wszystko jedno które kierunków myślenia Państwo wybiorą, serdecznie zapraszamy na udział w obchodach święta Purim z Beit Kraków28 lutego 2018 (środa) o g.18:00, tradycyjnie już Galerii Szalom, ul. Józefa 16– najstarszej krakowskiej galerii sztuki.W celu pokrycia kosztów organizacyjnych prosimy o darowiznę 30zł – płatne przy wejściu lub przelewem na konto. Gości, którzy nie są członkami lub przyjaciółmi Beit Kraków prosimy wcześniej o potwierdzenie obecności na adres kontakt@beitkrakow.org 

Chag Purim Sameach!

 

 

Why is Purim so important to us that our Tradition recommends a fast before for Purim (Taanit Ester), orders us to stop mourning, and that the Zohar states that Purim festival is more momentous than Yom Kippur itself? (Tikunei Zohar p. 57b) What is so important in this seemingly light funny holiday with wine and funny costumes?

There are many answers. In the context of our identity, the Purim festival is a celebration of our miraculous salvation from the anti-Semitic campaign against us
– how could we belittle them, especially in our times? (and maybe at any time)

In the movement of progressive Judaism, how can we not pay the utmost attention to a holiday of which key themes are civil courage, social justice, freedom of religion, equality between women and men and the issue of our social involvement as citizens? – things that the progressive movement (for over 200 years) puts the main accent on – greater than on the traditional religious ritual.

However, seeking answers in the Talmud and midrash regarding Megilat Ester to the verse „And these days will never be forgotten among Jews” (9:28) we can discover the deep meaning of the mitzvah (commandment) of getting drunk on Purim to the point where good and bad is not distinguished, as Rava said: “until he does not know the difference between „cursed be Haman” and „blessed be Mordechai” (Talmud, Megillah 7b). Chazal explains that verse 9:28 means precisely that Purim will always survive, even when all of the holidays are to be nullified in the future (Midrash Mishlei 9:1). The purpose of getting drunk to this degree is to see for a moment these times – the world without evil (modern commentaries). This vision / feeling helps us understand that such a world is possibleand that it is not unimaginably far away, but on the contrary – close and within the reach of each of us.

Whatever way of connecting to Purim you choose, you are cordially invited to participate in the celebration of Purim with Beit Kraków, 28 February 2018 (Wednesday) at 6 p.m. – traditionally at Galeria Szalom, ul. Józefa 16 – the oldest Krakow’s art gallery.

In order to cover organizational costs, please make a donation of 30 PLN per person – payable at the entrance or by transfer to our account. Guests who are not Beit Krakow members or friends are asked to confirm their attendance at kontakt@beitkrakow.org in advance

Chag Purim Sameach!

Oświadczenie w sprawie nowelizacji ustawy o IPN | Statement in reference the amendment to the to the bill concerning the Institute of National Remembrance (IPN)

Postępowa Społeczność Żydowska Beit Kraków działająca od lat w Krakowie i współpracująca na co dzień z instytucjami publicznymi Rzeczpospolitej Polskiej, czuje się w obowiązku wyrazić oficjalnie stanowczy sprzeciw wobec nowelizacji ustawy o IPN uchwalonej przez Sejm RP dn. 26 stycznia 2018 i właśnie zatwierdzonej przez Senat w nocnym głosowaniu. 

Uważamy, że zmiana ustawy w uchwalonym brzmieniu zaciera różnicę między polskimi obywatelami, którzy walczyli z niemieckimi nazistami, a tymi obywatelami II Rzeczypospolitej, którzy nazizm wspierali i czerpali korzyści z Zagłady. 

Ustawa w obecnym brzmieniu zabrania też ofiarom tych zbrodni nazistowskich, w których współuczestniczyli polscy obywatele wskazywania ich prześladowców, chroniąc w ten sposób przestępców i stawiając ich w jednej kategorii ze Sprawiedliwymi.

W naszej opinii zupełnie jasnym dla społeczności międzynarodowej i nie wymagającym regulacji prawnych w zakresie wolności wypowiedzi jest fakt historyczny, że Państwo Polskie aktywnie prowadziło wojnę z nazistowskimi Niemcami. Polska jako jeden z niewielu krajów w Europie nigdy nie zawarła żadnego porozumienia z okupantem, tym bardziej porozumienia dotyczącego jakiegokolwiek wspierania Zagłady. Nie rozumiemy dlaczego obecny polski rząd i parlament przenosi dyskusję na grunt retoryki narodowej i odwołuje się w tej sprawie do bardzo nieprecyzyjnej w kontekście pierwszej połowy XX wieku definicji “Narodu Polskiego” oraz rozważania stopnia jego kolektywnych zasług czy win.

Zapisy ustawy są dalece niejednoznaczne i pozostawiają ogromne pole do nadużyć. Z pewnością nie da się w żadnym wypadku określić jako “mały” stopnia odpowiedzialności osoby lub grupy osób wspierających zbrodnię przeciwko ludzkości i czerpiących z niej korzyści. Ustawodawca nie mówi jednak jak ustalić czy oskarżenie o takie czyny grupy obywateli polskich czy choćby jednego polskiego obywatela jest już oskarżeniem Narodu Polskiego o współudział w zbrodniach nazistowskich czy też nie. Nie wiadomo też jak ustawodawca chce mierzyć czy dana wypowiedź umniejsza znacznie odpowiedzialność faktycznych sprawców. Z powodu zupełnej dowolności interpretacji tych kryteriów każda wypowiedź na temat współudziału polskich obywateli w Zagładzie może być zgodnie z tą uchwałą penalizowana.

Choćby te niejednoznaczności powinny zupełnie dyskredytować ten projekt ustawodawczy, który w ogóle nie powinien był trafić do publicznej dyskusji tym bardziej zostać uchwalony. 

Apelujemy o weto Prezydenta i trwałe wycofanie tej szkodliwej nowelizacji.

Zarząd Beit Kraków

 

Na zdjęciu: Naczelny rabin Wojska Polskiego Baruch Steinberg podczas apelu poległych i przemówienia do Związku Żydów Uczestników Walk o Niepodległość przed Wielką Synagogą postępową na Tłomackiem w Warszawie, czerwiec 1933r (źródło: ŻIH)

The Beit Krakow Progressive Jewish Community, first progessive community in Krakow after the War, which regularly works with public institutions of the Republic of Poland, feels obliged to express an official statement against the amendment to the bill concerning the Institute of National Remembrance. The amendment was passed by the Parliament of the Republic of Poland on January 26, 2018 and approved by the Senate in last night’s vote.

We believe that the amendment to the bill in the adopted wording blurs the difference between Polish citizens who fought against the Nazis and those of the Second Polish Republic who supported Nazism and benefited from the Shoah.

The Act, in its present wording, forbids victims of Nazi crimes in which Polish citizens were complicit, to point out their Polish persecutors, thus protecting criminals and putting them in one category with the Righteous Among the Nations under the umbrella of „The Polish Nation”.

In our opinion the historical fact that the Polish State actively waged war on Nazi Germany is completely clear to the international community and does not require legal regulations, imposing on the freedom of expression. Poland, as one of the few countries in Europe, never made any agreements with the occupier, let alone any agreement in support of the Shoah. We do not understand why the current Polish government and parliament wants to shift this discourse to the ground of nationalist rhetoric and refers in this matter to the unprecise definition of the „Polish Nation” and attempts to consider the degree of its collective merits or faults.

The provisions of the amendment are ambiguous and leave a vast scope for abuse. Certainly it can not be described as a „small” degree of responsibility is a person or a group of people support a crime against humanity and benefit from it. The legislator, however, does not say how to determine whether the accusation of such group/s of Polish citizens or even one Polish citizen is already accusing the entire Polish Nation of complicity in Nazi crimes or not. It is also not known how the legislator wants to measure whether a given statement significantly diminishes the responsibility of the actual perpetrators. Due to the utter freedom of interpretation of these criteria, any statement on the participation of Polish citizens in the Shoah may be penalized in accordance with this amendment.

Already just these ambiguities should completely discredit this legislative project, which should not have been publicly discussed at all, let alone passed.

We appeal to the President to veto the amendment and for permanent withdrawal of this harmful project.

Beit Krakow Board

 

Photo: The Chief Rabbi of the Polish Army, Baruch Steinberg, during the appeal of the fallen and his speech to the Jewish Union of Soldiers for Independence in front of the Great Progressive Synagogue at Tłomackie in Warsaw, June 1933 (source: Jewish Historical Institute)