Tu B’Szewat 5778

Zainteresowanych uczestnictwem we wieczorze Tu B’Szewat w Beit Kraków który poprowadzi Rabbi Tanya Segal (30.01.2018 g.19:00) prosimy o kontakt pod numer 502 304 970


„Bo człowiek jest polnym drzewem

Drzewo jak człowiek również rośnie
I jak drzewo człowiek może zostać ścięty
A ja nie wiem gdzie byłem i gdzie będę
Jak polne drzewo
Bo człowiek jest polnym drzewem
Jak drzewo pragnie się wspinać
Jak człowiek drzewo spala się w ogniu
A ja nie wiem gdzie byłem i gdzie będę
Jak polne drzewo
Kochałem i nienawidziłem,
Smakowałem tego i tego
W prochu mnie pogrzebali
I gorzko, gorzko mi w usta
Jak polne drzewo
Bo człowiek jest polnym drzewem
Również jak drzewo pragnie wody
I jak człowiek pozostaje spragnione
A ja nie wiem gdzie byłem i gdzie będę
Jak polne drzewo
Kochałem i nienawidziłem,
Smakowałem tego i tego
W prochu mnie pogrzebali
I gorzko, gorzko mi w usta
Jak polne drzewo
[Nathan Zach]

Szavua Tow! שבוע טוב

W ten Szabat podczas szacharitu studiowaliśmy midrasz z księgi Zoharu w nawiązaniu do parszy Wa’era, który dotyczy „arba laszonot haGeula” (Szemot 6:6-7) „wywiodę (…) wybawię (…) wyswobodzę (…) i wezmę Sobie za lud (…)” W centrum dyskusji pojawił się temat Imion Boga – jak jest napisane w Midrasz Raba: „Powiedział Rabi Aba: Powiedział Bóg do Mosze: chcesz znać Moje Imię? Przez Moje działania będę nazywany…” Następny Szabat studiować będziemy parszę Bo. Szawua Tow!!

Studiowanie prowadzi Rabin Tanya Segal

This Shabbat during shacharit we studied midrash from the book of Zohar in connection to the parsha Va’era, which concerns „arba lashonot haGeula” (Shemot 6:6-7) „I will bring you out (…) I will deliver (…) I will redeem you (…) I will take you to Me for a people” In the discution came up topic of Names of God – as we read in Midrash Rabbah: „Said Rabi Aba: God said to Moshe: you want to KNOW my name? Through my deeds I will be named…” Next Shabbat we will study parshat Bo. Shavua Tov!!

The Study is led by Rabbi Tanya Segal.

Szacharit i Studiowanie Parszy z Rabin Tanyą Segal | Shacharit and Torah Study with Rabbi Tanya Segal

Nabożeństwa dla członków i sympatyków Beit Kraków, gości prosimy o kontaktowanie się na adres email kontakt@beitkrakow.org

Shabbat Service for members and friends of Beit Kraków, our guests please contact us at kontakt@beitkrakow.org

 

[english below]
W niemal każdą sobotę (i każde święto żydowskie) o g. 10.30 można dołączyć na Szacharit połaczony ze studiowaniem parszy, midraszy, komentarzy i Zoharu.

Jako że do tej pory nie mamy stałego dostepu do synagogi tylko ważniejsze szabaty i święta odbywają się w wynajętej synagodze, pozostałe nabożeństwa, studiowanie i lekcje odbywają się w róznych lokalizacjach, o których staramy się na bieżąco informować.

Naszych gości prosimy o kontakt pod adresem contact@beitkrakow.org
lub pod numerem telefonu +48 502 304 970

Odwiedzające nas grupy prosimy o informację z wyprzedzeniem, abyśmy w razie dużej grupy byli w stanie zapewnić odpowiednie miejsce do spotkania.


Every Saturday (and every Jewish Holiday) we handle Shacharit and Torah study at 10.30 a.m..

Since we don’t have a permament access to a synagogue only special Shabbats and Holiday Services are handeled in synagogues. The rest of our activities take place in various spaces, which we announce every time.

Our guest can contact us at kontakt@beitkrakow.org or +48 502 304 970

Larger groups  must contact earlier so we are able to arrange space and other technical details of the service.

Chanuka! 1-sza Świeczka, 1-st Candle

 

[english below]

Zapraszamy na zapalenie świec chanukowych z Beit Kraków w Galeria Szalom ul. Józefa 16 o g. 17.45, 12 Grudnia 2017 (pierwsza świeczka), pączki, latkes, racuchy i pieśni chanukowe. Wraz z zapaleniem świec chanukowych rozpoczynamy też świętowanie 10-lecia rabinatu naszej rabin Tanya Segal w Polsce (!)

Chanuka to niezwykłe święto, które pokazuje nam, że niepodległość wymaga poświęcenia i odwagi. Deklaracja niepodległości oznacza, że być moze już następnego dnia będzie trzeba tej niepodległości bronić, często przed większym i silniejszym wrogiem.

Błogosławieństwo na świece chanukowe wyjawia nam też, że wolność to cud, który czyni nam Bóg. Cud Chanukowy – jak uczy nasza Tradycja – jest więc połączeniem interwencji Boga i naszych wyborów.

Mimo niewielkiej liczby w porównaniu do okupacyjnych wojsk greckich, powstańcy pod wodzą Judy Machabeusza nie tylko odbili i poświęcili na nowo Świątynię, ale przede wszystkim doprowadzili też do zniesienia zakazów wprowadzonych przez króla Antiochusa zabraniających utrzymywania zwyczajów i religii żydowskiej, studiowania czy nawet posiadania Tory. Ich odważne działanie to więc przede wszyskim powstrzymanie całkowitego zniszczenia naszej kultury i tożsamości.

Życzymy sobie, żeby nasza wolność i niepodległość nigdy nie była zagrożona, a gdyby jest, to żebyśmy mieli determinację i odwagę by jej bronić.

Radosnego święta Chanuka,

Szabat Szalom i do zobaczenia w Beit Kraków!

 

Join us for lightning Hanukkah candles with Beit Kraków in Galeria Szalom ul. Józefa 16 at5:45 p.m. December 12 2017 (the first candle), donuts, lateks, pancakes and Hanukkah songs. With the lighting of Hanukkah candles, we are also beginning the celebration of the 10 years of our rabbi’s Tanya Segal rabbinical work in Poland (!)

Hanukkah is an extraordinary festival that shows us that independence requires sacrifice and courage. The declaration of independence may mean that the next day independence will have to be defended, often against a bigger and stronger enemy.

The blessing on Hanukkah candles also tells us that freedom is a miracle that God makes to us. The Hanukkah miracle – as our Tradition teaches – is therefore a combination of God’s intervention and our choices.

Despite the small number compared to the occupying Greek troops, the insurgents under Judah Maccabeus not only deflected and sacrificed the Temple, but above all led to the abolition of the prohibitions imposed by King Antiochus prohibiting the maintenance of Jewish customs and religion, studying or even holding the Torah. Their courageous action is, above all, to stop the total destruction of our culture and identity.

We wish that our freedom and independence would never be threatened, and when it is, we would have the determination and courage to defend it.

Happy Hanukkah,

Szabat Szalom and see you at Beit Krakow!

 

Teatr Żydowski w Krakowie zaprasza na przedstawienia | Jewish Theatre in Krakow presents

 Samotne Tango Wiery Gran

przedstawienie w konwencji kabaretowej z muzyką na żywo | performance in a form of Jewish cabaret with live music

bilety | tickets >>

 

17 października – wtorek
(17.10.2017 –  Tuesday)
g. 18:00

14 listopada – wtorek
(14.11.2017 – Tuesday)
g. 18:00

Scena: Centrum Kultury Żydowskiej
Center for Jewish Culture
ul. Meiselsa 17

bilety (tickets): 
www.tzk.org.pl 

 

WYSTĘPUJĄ:

Wiera Gran – Agnieszka Bała
Władysław Szpilman –  Michał Roemer | Michał Pal’ko

REALIZACJA:

Scenografia: Aga Pinkosz
Scenariusz: Tanya Segal i Agnieszka Bała
Reżyseria: Rabin Tanya Segal
Opracowanie Muzyczne: Michal Pal’ko
Produkcja: Teatr Żydowski w Krakowie – Teatr Midraszowy

Jankiele

niezwykłe przedstawienie muzyczne
w wirtozowskimu wykonaniu światowej sławy zespołu  Mojse Band | extraordinary musical performance
by The Mojse Band

bilety | tickets >>

6 listopada
g. 18:00

November 6th 
6.00 p.m. 

Scena: Centrum Kultury Żydowskiej
Center for Jewish Culture
ul. Meiselsa 17 

bilety (tickets):
www.tzk.org.pl