Jankiele – wyjątkowe przedstawienie muzyczne w wykonaniu The Mojše Band

Zapraszamy na Jankiele 12.10.2017 (czwartek) o g.18.00. Scena: Centrum Kultury Żydowskiej, ul. Meiselsa 17

kolejny spektakl 6.11.2017 rezerwacje i bilety >>

więcej informacji: teatr-zydowski.krakow.pl/2017/09/repertuar-pazdziernik-i-listopad-2017/

Jankiele – „Było cymbalistów wielu, ale żaden z nich nie śmiał zagrać przy Jankielu” (Adam Mickiewicz)
Teatr Żydowski w Krakowie – Teatr Midraszowy zaprasza na przedstawienie muzyczne – muzyczno-wokalną interpretację piosenek polskich Żydów oraz utworów polskich cymbalistów z przelomu XVIII i XIX wieku w wykonaniu zespołu Mojše Band.

Występują: Michal Pal’ko – Jankiele (cymbały, wokal)
František Kubiš – Akordeonista 
Jakub Stračina – Kontrabasista

Jom Kippur 5778 z Beit Kraków | Yom Kippur 5778 with Beit Krakow

Zapraszamy na modlitwy i studiowanie Jom Kippur z Beit Kraków
Join us for Yom Kippur prayer and study with Beit Kraków

Nabożeństwa i studiowanie poprowadzi Rabin Tanya Segal
The service will be led by Rabbi Tanya Segal

29.09.2016  (Piątek | Friday)

 g. 19.00 – Kol Nidre 
Stara Synagoga | The Old Synagogue

30.09.2016 (Sobota | Saturday)

– g. 10.30 – Szacharit Jom Kippur
Stara Synagoga | The Old Synagogue

– g. 17.30 – Czytanie Księgi Jona | Book of Yonah Study
Beit Midrasz – Józefa 12

– g. 18.30 – Izkor i Neila | Yizkor and Neila
Beit Midrasz – Józefa 12

kontakt@beitkrakow.org

 

GMAR CHATIMA TOWA!

 

Rosz HaSzana 5778 w Beit Kraków | Rosh HaShana 5778 at Beit Krakow

 

Serdecznie zapraszamy na obchody Rosz HaSzana w Beit Kraków! W tym roku Erew Rosz HaSzana odbędzie się 20 września o g.19.00 w Centrum Kultury Żydowskiej Fundacji Judaica ul. Meiselsa 17 (wydarzenie otwarte w ramach programu „Bajit Chadasz”).

W czwartek 21 września odbędzie się Szacharit, Taszlich i Seder Rosz HaSzana (kolacja) – prosimy o dokonywanie rezerwacji pod adresem kontakt@beitkrakow.org

posłuchaj i wesprzyj nas przez zakup płyty „Reguita” >>

Aby móc realizować swoje cele w 5778 roku Beit Kraków potrzebuje Waszego wsparcia! W ramach darowizny wspierającej organizację Świąt Miesiąca Tiszrei członków, przyjaciół i gości prosimy o wsparcie Beit Kraków poprzez zakup nowo wydanej płyty „Reguita” – Musical Shabbat i/lub dokonanie darowizny dla społeczności.

posłuchaj i wesprzyj nas przez zakup płyty „Reguita” >>

Nadchodzą Wielkie Święta – Jamim Noraim – Dziesięć Dni Teszuwy (powrotu). W miniony Szabat – ostatni Szabat roku – czytaliśmy w parszy: „I nawrócisz się do Wiekuistego Boga Twojego i posłuchasz głosu jego (…) zwróci wtedy Wiekuisty wygnańców twych, i zmiłuje się nad tobą, a przywróci cię, i zgromadzi cię spośród wszystkich ludów (…)”
— [Dewarim 30:2-3] 

Raw Kook w książce „Orot Teszuwa” uczy tak: „Teszuwa (powrót) zajmuje bardzo znaczące miejsce w Torze i w życiu, i na jej podstawie zbudowane wszystkie nadzieje prywatne i nadzieje społeczne. Jest to micwa najłatwiejsza z łatwych, ponieważ samo obudzenie i refleksja nad powrotem (teszuwa) to jest już sama teszuwa! Ale jednocześnie jest to micwa najtrudniejsza z trudnych, bo jeszcze nie zdarzyło się aby kiedykolwiek do końca została zrealizowana w życiu.” 

Społeczność żydowska Beit Kraków działa w nurcie Judaizmu Postepowego – nurcie, w którym to właśnie głębokie rozumienie i refleksja stanowią podstawę wyborów życiowych współczesnego religijnego człowieka. Nasza działalność twórcza (religijna, artystyczna i edukacyjna) jest więc również, a może przede wszystkim, dążeniem do obudzenia duszy do refleksji, rozumienia i powrotu, a nasze społeczne ambicje i nadzieje w istocie zdają się być – jak pisze Raw Kook – oparte na tym właśnie dążeniu. 

Jednym z wyrazów artystycznej działalności powstałej w procesie budowy i rozwoju społeczności postępowej Beit Kraków są współczesne liturgicze aranżacje nabożeństwa Kabbalat Shabbat stworzone przez wirtuoza i kompozytora Michała Pal’ko i Rabin Tanyę Segal, które łączą współczesną postępową liturgię z tradycyjnymi galicyjskimi niggunami i chazanutem. Kompozycje te właśnie doczekały się wydania w formie  płyty „Reguita” – Musical Shabbat!

 
szana towa umetuka!
Join us for Rosz HaSzana celebrations at BeitKraków! This year Erev Rosh HaShana celebrations will take place on September 20th at 7.00 p.m. in the Center for Jewish Culture – „Judaica” Fundation, Meiselsa Street 17 (an event open for public).

On Thursday, September 21st we also organize Shacharit, Tashlich and Holiday Dinner – please make reservations at kontakt@beitkrakow.org.

buy „Reguita” CD – support Beit Kraków >>

To be able to continue our activities Beit Kraków needs your support! Our members and friends we would like to ask to support us by buying newly released „Reguita” – Musical Shabbat CD.

buy „Reguita” CD – support Beit Kraków >>

The High Holidays – Yamim Noraim – 10 Days of Teshuva are fast approaching. During last Shabbat – the last Shabbat of the year – we read in the parshah:  „and shalt return unto the LORD thy God, and hearken to His voice (…) that then the LORD thy God will turn thy captivity, and have compassion upon thee, and will return and gather thee from all the peoples (…)”  

— [Devarim 30:2-3]

Rav Kook wrote about it in the book „Orot HaTeshuva” this way: „Teshuvah takes the largest portion of Torah and of life, upon it all of individual and communal hopes are built. It is a Mitzvah that on the one hand is the easiest, as one thought of Teshuvah is already considered Teshuva, but on the other hand it is the most difficult as it has not yet been fully actualized in life and in the world. „

Beit Kraków Jewish Progressive Community is part of the Progressive/Reform movement in Judaism – the movement, in which thought and deep understanding is the basis for important life decisions. Our creative activities (religious, artistic and educational) are also, or maybe are primarily, striving to awaken the soul for thought, understanding and return, and our private and communal hopes are build – as Rav Kook says – upon one’s striving.

One of modes expressions of artistic and religious actions, which was inspired by building and development of the Beit Kraków community are contemporary liturgical arrangements created by virtuoso and composer Michal Pal’Ko and Rabbi Tanya Segal, which combine contemporary progressive liturgy with traditional galitzyaner niggunim and chazanut. Those compositions have just been released on a CD – „Reguita” – Musical Shabbat, which we wholeheartedly encourage you to check out.

shana tova umetuka!

 

Elul, Jamim Noraim & Mazel Tov!

[Pobież PDF | Download PDF] Elul, Jamim Noraim & Mazel Tov!  –  EN/PL >>

[wersja polska poniżej]

Dear Members, Friends and Guests, 

please find the preliminary schedule of the High Holidays’ celebrations at Beit Kraków below.
If you have any questions, desire to help with the preparations or already want to make reservations please contact us at kontakt@beitkrakow.org

The month of Elul is coming, the last month of the year. Soon the voice of shofar will call us to repair our relations, to fix mistakes and to encourage reflection whether the road we chose this year was good, or we have to turn back from it immediately. Echoing the voice coming from the Haftarah of Seven Shabbats of Consolation, the voice of shofar suggests that it’s not too late for the repair and the Return (Teshuva) – not too late to make it before the New Year –
The Day of Judgement – Rosh HaShana. Shavuah Tov and See You at Beit Krakow!

 

Congratulations to Rabbi Prof. Walter Homolka

All the upcoming month Elul we will be thinking if our choices this year were good… but we can already be very sure that one choice made recently in Germany was very good – we would like to congratulate Rabbi Professor Walter Homolka on his election to the chairman of the Union of Progressive Jews in Germany and wish him all success on this important and demanding position
– Mazal Tov!
 

Rabbi Prof. Walter Homolka is a great scholar and actvist who’s over 20 years of work for the Jewish community made significant change to the lives of progressive Jews in Germany and all over the Europe. Rabbi Homolka is rector at Abraham Geiger College, Germany’s only rabbinical seminary founded in 1999. Rabbi Homolka is also a chairman of the Leo Baeck Foundation, an executive board member of the World Union for Progressive Judaism and president of the Jewish Institute of Cantorial Arts (established by his efforts in 2007). Among great number and variety of distinctions which Rabbi Homolka holds are membership of the French Legion of Honour and „Doctor Humanarum Litterarum” honoris causa of  The Hebrew Union College – Jewish Institute of Religion. He is also known for his meaningful participation in Jewish – Christian dialog. His works are widely published and quoted wordlwide.
 

READ MORE
www.liberale-juden.de/veranstaltungen/vorstandswahl2017/
www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/29259

 


 

Rosz HaSzana 5778
@Beit Krakow

20.09.2017
(środa)

Erew RH g.19:00

21.09.2017
(czwartek)

Szacharit g.10:00
Taszlich g.18:00
Kolacja  g.19:00

Jom Kippur 5778
@Beit Krakow

29.09.2017
(piątek)
Kol Nidre g.19:00

30.09.2017
(sobota)

Szacharit g.10:30
Studiowanie
Czytanie księgi Jona
Izkor i Neila g.18:00

Więcej informacji | More information at
contact@beitkrakow.org

 

Drodzy Członkowie, Przyjaciele i Szanowni Goście,

Powyżej publikujemy wstępny program obchodów Wielkich Świąt w Beit Kraków.
Jeżeli macie jakieś pytania, chcecie pomóc w organizacji lub dokonać rezerwacji prosimy o kontaktowanie się na adres kontakt@beitkrakow.org

Nadchodzi miesiąc Elul, ostatni miesiąc roku. Już niedługo głos szofaru zacznie nas wołać do naprawy naszych wzajemnych relacji, naprawy błędów, skłaniać do refleksji czy wybrana przez nas droga jest dobra, czy też musimy natychmiast z niej zawrócić. Wtórując głosowi płynącemu z Haftary podczas Siedmiu Szabatów Pocieszenia, głos szofaru sugeruje, że nie jest jeszcze za późno żeby zdążyć z naprawą i powrotem (teszuwa) przed Nowym Rokiem – Dniem Sądu – Rosz HaSzana. 

Szawua Tow i do zobaczenia!
 

Serdeczne Gratulacje dla Rabina Prof. Waltera Homolki

Cały miesiąc Elul będziemy zastanawiać się czy nasze wybory były dobre. Jesteśmy jednak przekonani, że jeden wybór dokonany w ostatnim czasie w Niemczech był bardzo dobry – serdecznie gratulujemy Rabinowi Profesorowi Walterowi Homolce wyboru na stanowisko Przewodniczącego Związku Żydów Postępowych w Niemczech i życzymy samych sukcesów na tym nowym ważnym i wymagającym stanowisku – Mazal Tow!

Rabin Prof. Walter Homolka – znany naukowiec i działacz, którego ponad 20 lat działalności wywarło ogromny wpływ na życie Żydowskiej społeczności w Niemczech i życie postępowych Żydów w całej Europie. Rabin Homolka jest rektorem Abraham Geiger Kollege – jedynej szkoły rabinackiej w Niemczech, która została założona w 1999 roku w Berlinie. Rabin Homolka jest również prezesem Leo Baeck Foundation, członkiem zarządu Światowej Unii Judaizmu Postępowego oraz prezesem Instytutu Sztuki Kantorialnej (który został założony, dzięki jego staraniom, w 2007 roku). Pośród wielu odznaczeń i honorów, Rabin Homolka jest członkiem Francuskiej Legii Honorowej oraz Doktorem honoris causa Hebrew Union College – Jewish Institute of Religion. Jest również znany ze swojego znaczącego udziału w dialogu Żydów i Chrześcijan. Jego prace są szeroko publikowane i cytowane na całym Świecie.

READ MORE | CZYTAJ WIĘCEJ
www.liberale-juden.de/veranstaltungen/vorstandswahl2017/
www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/29259