Chanuka! 1-sza Świeczka, 1-st Candle

 

[english below]

Zapraszamy na zapalenie świec chanukowych z Beit Kraków w Galeria Szalom ul. Józefa 16 o g. 17.45, 12 Grudnia 2017 (pierwsza świeczka), pączki, latkes, racuchy i pieśni chanukowe. Wraz z zapaleniem świec chanukowych rozpoczynamy też świętowanie 10-lecia rabinatu naszej rabin Tanya Segal w Polsce (!)

Chanuka to niezwykłe święto, które pokazuje nam, że niepodległość wymaga poświęcenia i odwagi. Deklaracja niepodległości oznacza, że być moze już następnego dnia będzie trzeba tej niepodległości bronić, często przed większym i silniejszym wrogiem.

Błogosławieństwo na świece chanukowe wyjawia nam też, że wolność to cud, który czyni nam Bóg. Cud Chanukowy – jak uczy nasza Tradycja – jest więc połączeniem interwencji Boga i naszych wyborów.

Mimo niewielkiej liczby w porównaniu do okupacyjnych wojsk greckich, powstańcy pod wodzą Judy Machabeusza nie tylko odbili i poświęcili na nowo Świątynię, ale przede wszystkim doprowadzili też do zniesienia zakazów wprowadzonych przez króla Antiochusa zabraniających utrzymywania zwyczajów i religii żydowskiej, studiowania czy nawet posiadania Tory. Ich odważne działanie to więc przede wszyskim powstrzymanie całkowitego zniszczenia naszej kultury i tożsamości.

Życzymy sobie, żeby nasza wolność i niepodległość nigdy nie była zagrożona, a gdyby jest, to żebyśmy mieli determinację i odwagę by jej bronić.

Radosnego święta Chanuka,

Szabat Szalom i do zobaczenia w Beit Kraków!

 

Join us for lightning Hanukkah candles with Beit Kraków in Galeria Szalom ul. Józefa 16 at5:45 p.m. December 12 2017 (the first candle), donuts, lateks, pancakes and Hanukkah songs. With the lighting of Hanukkah candles, we are also beginning the celebration of the 10 years of our rabbi’s Tanya Segal rabbinical work in Poland (!)

Hanukkah is an extraordinary festival that shows us that independence requires sacrifice and courage. The declaration of independence may mean that the next day independence will have to be defended, often against a bigger and stronger enemy.

The blessing on Hanukkah candles also tells us that freedom is a miracle that God makes to us. The Hanukkah miracle – as our Tradition teaches – is therefore a combination of God’s intervention and our choices.

Despite the small number compared to the occupying Greek troops, the insurgents under Judah Maccabeus not only deflected and sacrificed the Temple, but above all led to the abolition of the prohibitions imposed by King Antiochus prohibiting the maintenance of Jewish customs and religion, studying or even holding the Torah. Their courageous action is, above all, to stop the total destruction of our culture and identity.

We wish that our freedom and independence would never be threatened, and when it is, we would have the determination and courage to defend it.

Happy Hanukkah,

Szabat Szalom and see you at Beit Krakow!

 

Podobne Wpisy | Related posts