Erew Chanuka 5780 חנוכה תש״פ

Chanuka w Galerii Szalom

נֵרוֹתַי הַזְּעִירִים, מָה רַבּוּ הַסִּפּוּרִים,Chanuka w Galerii Szalom
לְי יִלְאַט הָאוֹר, לִי יִלְאַט הָאוֹר;
עַל דָּמִים וְכִשְׁלוֹנוֹת, עַל תְּרוּעוֹת שֶׁל נִצְחוֹנוֹת,
עַל קְרָבוֹת שֶׁל דְּרוֹר, עַל קְרָבוֹת שֶׁל דְּרוֹר.

אָ, איר קליינע ליכטעלעך, איר דערציילט געשיכטעלעך,
מעשׂהלעך אָן אַ צאָל. איר דערציילט פֿון בלוטיקייט,
בריהשאַפֿט און מוטיקייט, וווּנדער פֿון אַמאָל.

 

Moje maleńkie świeczki, jak wiele historii ukrytych jest w tych śwatełkach… O wielkiej odwadze, o przegranych i o zwycięstwach. O walce za wolność.

My tiny candles, how many stories are concealed in those lights. About great courage, about failure and victory. About the fight for freedom.

[Pieśń Chanukowa  heb. „Nerotai Hazeirim”, 
orig. Jidysz „O, Ir Klejne Lichtelech”
Słowa (w Jidisz): Moris Rozenfeld (1897),
Melodia: Herman Tzwi Erlich (1908)
Tłumaczenie na Hebrajski: Ruwen Grossman ]

 

stripped-bar-01.jpg

[for English see below]

Drodzy Czytelnicy,

Jednym z najbardziej wzruszających momentów w naszej społecznej działalności są spotkania z gośćmi z całego świata odwiedzającymi Kraków. W trakcie tych spotkań bardzo często pada pytanie o ogólną liczbę Żydów w Polsce, w Krakowie, o liczbę członków w społecznościach żydowskich. Jest to w pierwszej chwili zaskakujące, że ktoś kto odbył daleką i niełatwą podróż do Polski w celu bezpośredniego spotkania duchowego i emocjonalnego z historią próbuje wyjaśnić swoje przeżycie poprzez liczby. Tak naprawdę w naszej tradycji liczenie osób nie jest zbyt dobrze widziane. Dzisiaj jednak, w kontekście Chanuki próbujemy potraktować te pytania jako pytanie o cud przetrwania.

Chanuka to święto, które rzuca wyjątkowe światło na temat związany z przetrwaniem narodu, przetrwaniem naszych wartości, kultury i tradycji. 36 (świec chanukowych, nie licząc szamaszy) to liczba, która w naszej tradycji ma bardzo mocną duchową treść. Oznacza ona potencjał duchowy jaki zgromadzony jest w każdym pokoleniu, a który w talmudzie i innych klasycznych źródłach jest opisywany jako 36 tzadikim (sprawiedliwych), na których jak na podporach opiera się świat. Historia Chanuki pokazuje, że określenie liczby osób to za mało aby przesądzić o sile duchowej i mocy sprawczej, która stoi za ich działaniem. O tym przesądzają przywiązanie do wartości, siła ducha, wytrwałość, a także świadomość prawdziwego Źródła naszej siły.

Erew Chanuka i zapalenie pierwszej świecy chanukowej z Beit Krakow odbędzie się 22 grudnia, o g. 16:30 w Galerii Szalom, ul. Józefa 16.

Gości prosimy o kontakt na kontakt@beitkrakow.org
Tzedaka 20 PLN na pokrycie kosztów organizacyjnych (latkes, napoje).

 

Wesołej Chanuki i do zobaczenia w Beit Kraków!

 

stripped-bar-01.jpg

Dear  Readers,

One of the most moving moments in our social activity are meetings with guests from around the world visiting Krakow. During these meetings the question about the number of Jews in Krakow and in Poland, and the number of members in Jewish communities is very often asked. It is surprising at first, that someone who made a distant and difficult journey to Poland for a direct spiritual and emotional encounter with history is trying to explain their experience by numbers. In fact, counting people is not very well seen in our tradition. Today, however, in the context of Hanukkah, we are trying to treat these questions as questions about the miracle related to the survival.

Hanukkah is a festival that throws a unique light on a topic related to the survival of the nation, the survival of our values, culture and traditions. 36 (Hanukkah candles, not including shamash) is a number which in our tradition has a very strong spiritual content. It means the spiritual potential that is accumulated in each generation, and which in the Talmud and other classical sources is described as 36 tzadikim (righteous), on whom the world rests as on supports. The history of Hanukkah shows that determining the number of people is not enough to determine the spiritual strength and causative power that stands behind their actions. This is determined by attachment to values, strength of spirit, perseverance, as well as awareness of the true Source of our strength.

Erew Hanukkah and lighting of the first Hanukkah candle with Beit Krakow will take place on Sunday, December 22, at 16:30 in Galeria Szalom, Józefa St. 16.

Guests are welcome to contact us at kontakt@beitkrakow.org
Tzedaka 20 PLN to cover organisational costs (latkes, drinks).

Happy Hanukkah and see you at Beit Kraków!
 

 

Podobne Wpisy | Related posts