Newsletter Beit Kraków 22.01.2020 – Ważna Informacja | Important Announcement

Pobierz Wersję PDF / Download PDF

[for English please see below]

 zapisz w kalendarzu:  
Seder Tu B’Szewat, 9.02.2020 (niedziela) g.17:30

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że dzisiaj (22 stycznia 2020) odbyła się rozprawa Sądu Okręgowego na wniosek Davida Tillesa, Estery Stopińskiej, Barucha Smerina i Karoliny Chmielewskiej, którzy byli kiedyś członkami zarządu stowarzyszenia Beit Kraków wybranymi w 9.03.2014 roku na 3 letnią kadencję i zostali odwołani z zarządu 9.10.2016 roku przez Walne Zebranie (na którym tylko oni sami głosowali przeciwko swemu odwołaniu z zarządu).
Sąd Okręgowy zdecydował, że sprawa wykreślenia w.w. osób z Krajowego Rejestru Sądowego dla Beit Kraków dn. 1.10.2018 roku i wpisania zarządu wybranego na WZ 9.10.2016 będzie rozpatrywana ponownie przez sąd rejestrowy (termin rozprawy nie jest jeszcze znany). 

Chcielibyśmy w tym miejscu podkreślić fakt, że w.w. sprawa dotyczy zarządów historycznych Beit Kraków (wybranych roku 2014 i 2016), których 3 letnia kadencja już upłynęła oraz że David Tilles, Estera Stopińska, Karolina Chmielewska i Barry Smerin nie mają już od kilku lat jakiejkolwiek legitymacji do reprezentacji Beit Kraków, z której niektórzy z nich niestety nadal od czasu do czasu próbują korzystać. W związku z różnymi informacjami publikowanymi na temat Beit Kraków, chcielibyśmy zapewnić, że mimo niemałych trudności, nasze stowarzyszenie prowadzi swoją codzienną działalność jak dotychczas, organizując m.in. obchody świąt, naboźeństwa Szabatowe w nurcie postępowym i regularne studiowanie Tory oraz programy edukacyjne i artystyczne. Szczegóły można śledzić na naszej stronie www.beitkrakow.org oraz na naszym profilu facebookowym www.facebook.com/beitkrakow

Jedną z kluczowych wartości nurtu postępowego, którego tradycja w Polsce liczy niemal 200 lat, jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Z tego m.in. powodu nasza działalność od lat przyjmuje formę stowarzyszenia – niezależnej egalitarnej organizacji opartej na wolontaryjnym wkładzie i darowiznach jej członków, dającej swoim członkom pełne prawa głosu i decydowania o kształcie i działalności organizacji, a także składzie jej reprezentacji. Zaistniały konflikt, chociaż ciężki do zrozumienia, wobec przytłaczającej przewagi głosów jaką w.w. osoby zostały odwołane z zarządu, jest w naszym rozumieniu częścią trudnego procesu kształtowania standardów społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Doprowadzenie do rozstrzygnięcia tego konfliktu jest krokiem, który wykonać musimy chcąc zapewnić w przyszłości stabilne i sprawiedliwe struktury społeczne życia żydowskiego w naszym regionie.

Dlatego w tym miejscu serdecznie dziękujemy osobom, które wspierają Beit Kraków od początku naszej działalności  (stycznia 2009 roku). Wszystkich Państwa, którym cele statutowe Beit Kraków są bliskie, serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach i do współpracu z naszą organizacją. 

w imieniu zarządu,

Marta Kalamar,
Magda Rubenfeld Koralewska

 
Od Rabina
 
[for English please see below]

Nadchodzi święto Tu B’Szewat – Nowy Rok drzew. Głównym motywem tego święta jest symbolika Drzewa w naszej tradycji – porównanie go do człowieka. Szczególnie znamienne jest ostrzeżenie, że nawet podczas oblężenia miasta zakazane jest niszczenie drzew, które  dają owoce. (Parszat Szoftim, Devarim 20:19)

 כִּי-תָצוּר אֶל-עִיר יָמִים רַבִּים לְהִלָּחֵם עָלֶיהָ לְתָפְשָׂהּ, לֹא-תַשְׁחִית אֶת-עֵצָהּ לִנְדֹּחַ עָלָיו גַּרְזֶן-כִּי מִמֶּנּוּ תֹאכֵל, וְאֹתוֹ לֹא תִכְרֹת:  כִּי הָאָדָם עֵץ הַשָּׂדֶה, לָבֹא מִפָּנֶיךָ בַּמָּצוֹר
 
„Gdy będziesz oblegał miasto przez długi czas, aby je zawojować i zdobyć, nie niszcz drzew jego, podnosząc na nie siekierę; ponieważ z nich jeść możesz, nie ścinaj ich; bo czyż człowiekiem drzewo polne, aby ulegało twojemu oblężeniu?”

W nawiązaniu do aktualnej sytuacji zastanawiam się w czym właściwie jest zakorzeniona ta wielka chęć zniszczenia wyrażana przez byłych członków odwołanego przez społeczność zarządu – chęć zniszczenia społeczności, która przyniosła wszystkim nam tak duże pożytku i owoców.


Rabbi Tanya Segal
Kraków, 22.01.2020
 
————
 
To whom it may concern

We would like to inform you that today (Jan 22, 2020) a District Court hearing was held at the request of David Tilles, Estera Stopińska, Baruch Smerin, and Karolina Chmielewska, who are former members of the board of the Beit Kraków association elected for a 3-year term, on March 9, 2014, and later dismissed from the board on October 9, 2016 by the General Assembly of Members (at which only they themselves voted against their dismissal from the board). The District Court decided that the matter of the removal of the above-mentioned persons from the National Court Register entry of BK on October 1, 2018, and registration of the board elected at the General Assembly of October 9, 2016, will now be reviewed again by the registry court (the date of the hearing is not yet known).

We would like to emphasize that this case concerns the Court Registry entry of the former boards of Beit Kraków (elected 2014 and 2016), for both of which 3-year term has already expired. Also, that David Tilles, Estera Stopińska, Karolina Chmielewska and Barry Smerin have not been in any way authorized to represent Beit Kraków for several years now, which, unfortunately, some of them still try to do from time to time.

In reference to various information published about Beit Kraków, we would like to clarify that, despite the difficulties, our association conducts its daily activities by organizing, among others, celebrations of holidays, Shabbats, regular Torah study, educational and artistic programs. Details can be followed on our website www.beitkrakow.org and on our facebook profile www.facebook.com/beitkrakow

One of the key values of the progressive/reform movement in Judaism, whose tradition in Poland reaches almost 200 years back, is supporting the development of civil society. For this reason, among others, our community activities have been taking the form of a civil association – an independent egalitarian organization based on the voluntary work and donations of its members, giving the members full voting rights and ability to decide on the shape and activity of the organization, as well as the composition of its representation. This conflict, difficult to understand, in view of the overwhelming majority of votes that the above-mentioned people have been dismissed from the board, is in our understanding part of the difficult process of shaping the standards of civil society in Poland. It is a step that we must take in order to ensure stable and fair social structures of Jewish life in our region in the future.

That is why we would like to thank all those who have supported Beit Kraków since the beginning of our activity (January 2009). We would like to invite all of you who are close to the statutory objectives of Beit Kraków, to join our events and cooperate with us.

on behalf of the board,

Marta Kalamar,
Magda Rubenfeld Koralewska

—-

from our rabbi

Here comes the holiday Tu B’Shevat – the new year of trees. The main motive of this holiday is the symbolism of a tree in our tradition – a tree that is similar to a man. Our tradition gives a significant warning that even during the siege of the city it is forbidden to destroy trees that bear fruit. (Parshat Shoftim, Devarim 20:19)
 
 כִּי-תָצוּר אֶל-עִיר יָמִים רַבִּים לְהִלָּחֵם עָלֶיהָ לְתָפְשָׂהּ, לֹא-תַשְׁחִית אֶת-עֵצָהּ לִנְדֹּחַ עָלָיו גַּרְזֶן-כִּי מִמֶּנּוּ תֹאכֵל, וְאֹתוֹ לֹא תִכְרֹת:  כִּי הָאָדָם עֵץ הַשָּׂדֶה, לָבֹא מִפָּנֶיךָ בַּמָּצוֹר.

“When you besiege a city for many days to wage war against it to capture it, you shall not destroy its trees by wielding an ax against them, for you may eat from them, but you shall not cut them down. Is the tree of the field a man, to go into the siege before you?”

Referring to the current situation, I wonder where exactly are the roots of this great desire to destroy expressed by former members of the board dismissed by the community – their desire to destroy the community that has brought all of us so much benefit and fruits.


Rabbi Tanya Segal
Krakow, January 22nd 2020
 

Podobne Wpisy | Related posts