Chagei Tiszrei 5780 – Krakow – Ostrava – Krnov – wspomnienia | memories

[for English, please see below]

Już zbliża się Tu B’Szewat – Nowy Rok Drzew 5780, a my nawet nie zdążyliśmy jeszcze opublikować wspomnień z początku Nowego Roku! 

Dzisiaj więc zapraszamy do przejrzenia zdjęć z tego wyjątkowego czasu. Dziękujemy wszystkim zaangazownaym, w tym gminie żydowskiej w Ostravie, społeczności w Krnovie,  członkom i przyjaciołom Beit Kraków za wspólne świętowanie tamtych podniosłych dni. Nieustające podziękowania ślemy również dla Fundacji Judaica – Centrum Kultury Żydowskiej za współpracę z nami przy tej doniosłej okazji i innych ważnych dla nas wydarzeniach.

 

Erew Rosz Haszana 5780 w Krakowie
(prowadzenie: Rabin Tanya Segal)

W wyjątkowo ciepłej atmosferze, otwarty Wieczór Rosz Haszana 5780 z Beit Kraków odbył się w głównej sali dawnego Beit Midraszu Bnej Emuna – obecnie siedziby wyjątkowej instytucji kultury – Centrum Kultury Żydowskiej (CKŻ) Fundacji Judaica.  Zupełnie dla wszystkich niespodziewanie, miała też miejsce historyczna chwila – dyrektor CKŻ pan Joachim Russek wręczył naszej  rabin  – Rabin  Tanya  Segal  Odznakę 25-lecia  CKŻ  „W uznaniu za wieloletnią pracę w Krakowie na rzecz przybliżania i ożywiania wielkiej tradycji żydowskiej oraz za odtworzenie działalności Teatru Żydowskiego w Krakowie, co dobrze służy porozumieniu między narodami i kulturze obywatelskiej” zobacz tutaj >>

 

Erew Rosz Haszana 5780, dzień 2 – w Ostravie
(prowadzenie: Rabin Tanya Segal)

Jeżeli ktoś chce poczuć domową atmosferę sederu Rosz Haszana, powinien postarać się o zaproszenie na seder rosz haszana w gminie żydowskiej w Ostravie. Członkowie gminy z rodzinami organizują rok-rocznie kolację i świętują razem początek żydowskiego Nowego Roku. W tym roku wieczór poprowadziła Rabin Tanya Segal, która poza swoją pracą w Krakowie jest również, od 2019 roku rabinem gminy w Ostravie. Ostrava to miasto w Czechach na granicy z Polską, położone ok 1.5h jazdy od Krakowa. Historia lokalnej społeczności w Gminie Żydowskiej w Ostravie sięga połowy 18 wieku.

Zdjecia ze strony www.kehila-ostrava.cz

Szacharit Rosz Haszana 5780, dzień 2 – w Ostravie
(prowadzenie: Rabin Tanya Segal)

Było to pierwsze po wojnie postępowe nabożeństwo Szacharit Rosz Haszana w pokoju modlitewnym Gminy Żydowskiej w Ostravie, przygotowane i prowadzone przez jej rabina oraz członków gminy w Beit Tfila w siedzibie gminy.

Przed wojną w tej części Ostravy stała Główna Synagoga mogąca pomieścic ponad 800 osób, wybudowana w 1879 roku w stylu mauretanskim wedle projektu Franza Böhma.

Zobacz klip video na podstawie nagrania z tego wydarzenia >>

 

Yom Kippur 5780 w Krakowie
(prowadzenie: Rabin Tanya Segal)

Już od kilku lat modlitwy Jom Kippur z Beit Kraków, dzięki uprzejmości Centrum Kultry Żydowskiej Fundacji Judaica, odbywają się w sali modlitewnej byłego beit midraszu Bnej Emuna przy ul. Meiselsa 17 w Krakowie, który odbudowany niezwykłym wysiłkiem fundacji jest od ponad 25 lat siedzibą CKŻ.

Zdjęcia dzięki uprzejmości jednego z naszych gości – dziękujemy!

 

Simchat Tora 5780 w Krnovie
(prowadzenie: Rabin Tanya Segal)

zdjecia ze strony www.kehila-ostrava.cz


 

Here Tu B’Shevat is approaching – New Year of Trees 5780, but we haven’t even published the memories of the beginning of the New Year yet!

Today, we invite you to view photos from this special time. Thank you to everyone involved, including the Jewish community in Ostrava, the community in Krnov, members and friends of Beit Kraków for celebrating those solemn days together. We would also like to thank the Judaica Foundation – the Center for Jewish Culture for its cooperation with us on this momentous occasion and other important events.

 

Erev Rosh Hashana 5780 in Krakow
(led by: Rabin Tanya Segal)

In an exceptionally warm atmosphere, the open Rosh Hashana 5780 Evening from Beit Kraków took place in the main hall of the former Beit Midrash Bnej Emuna – currently the seat of a unique cultural institution – the Center for Jewish Culture (CKŻ) of the Judaica Foundation. Quite unexpectedly, there was also a historic moment – the director of the Center for Jewish Culture, Mr. Joachim Russek handed our rabbi – Rabbi Tanya Segal the 25th-anniversary badge of the Center for Jewish Culture „In recognition of his many years of work in Krakow to bring closer and revive the great Jewish tradition and to recreate the activities of the Jewish Theater in Krakow, which is good for understanding between nations and civic culture ” see here >>

 

Erev Rosh Hashanah 5780, day 2 – in Ostrava
(led by: Rabin Tanya Segal)

If you want to feel the homely atmosphere of the Rosh Hashanah Seder, you should try to invite you to the Rosh Hashanah Seder in the Jewish commune in Ostrava. Members of the commune with families organize a yearly dinner and celebrate the beginning of the Jewish New Year together. This year the evening was hosted by Rabbi Tanya Segal, who in addition to her work in Krakow is also, from 2019, a rabbi of the municipality in Ostrava. Ostrava is a city in the Czech Republic on the border with Poland, located about 1.5 hours drive from Krakow. The history of the local Jewish community in Ostrava dates back to the mid-18th century.

Photos from the website www.kehila-ostrava.cz

Shacharit Rosh Hashanah 5780, day 2 – in Ostrava
(led by Rabin Tanya Segal)

It was the first progressive service of Shacharit Rosh Hashana after the war in the prayer room of the Jewish Community in Ostrava, prepared and run by its rabbi and members of the community in Beit Tfila (prayer room) at the seat of the commune.

Before the war, in this part of Ostrava stood the Main Synagogue with a capacity of over 800 people, built in 1879 in the Moorish style according to the design of Franz Böhm.

See the video clip based on the recording from this event >>

 

Yom Kippur 5780 in Krakow
(led by Rabin Tanya Segal)

For several years, Yom Kippur and Beit Kraków prayers, courtesy of the Jewish Culture Center of the Judaica Foundation, have been taking place in the prayer hall of the former Beit Midrash in Bnej Emuna at ul. Meiselsa 17 in Krakow, which was rebuilt with the extraordinary effort of the foundation, has been the seat of CKŻ for over 25 years.

Photos thanks to the courtesy of one of our guests – thank you!

 

Simchat Torah 5780 in Krnov
(led by Rabin Tanya Segal)

photos from the site www.kehila-ostrava.cz

Podobne Wpisy | Related posts