Nowa Edycja Kursu Konwersji | New Edition of the Conversion Course

Już wkrótce rozpocznie się trzecia edycja kursu „Wstęp do Judaizmu”, która będzie integralną częścią procesu konwersji. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie prosimy o przesłanie emaila na adres  kontakt@beitkrakow.org celem umówienia spotkania z Rabin Tanyą Segal. Zajęcia są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Więcej informacji poniżej.

Termin pierwszych zajęć: 6 grudnia 2011.

Więcej informacji na: http://www.beitkrakow.org/konwersja/

We are opening the subscriptions for the third edition of the „Introduction to Judaism” course, which is the integral part of the conversion process.  To register for the course please contact kontakt@beitkrakow.org in order to set up a personal meeting with Rabbi Tanya Segal.  The course open to everybody. Please see more information below.

The course will start on December 6th, 2011.

More information at: http://www.beitkrakow.org/konwersja/

Limud Keszet 2011

W listopadzie tego roku odbędzie się już 3 edycja Limud Polska, jest to seria wykładów i spotkań społeczności żydowskiej w Polsce. Cieszymy się bardzo, że istnieje możliwość uczestniczenia w tego typu wydarzeniach, które pozwalają nam jako młodej społeczności rozwijać się wraz z innymi, podobnymi do nas ludźmi.

Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest Sztuka Żydowska, mamy nadzieję, że spotkania będą dla nas czasem „wymiany” wiedzy i doświadczeń w budowaniu nowoczesnej społeczności żydowskiej wyrastającej z wielowiekowej tradycji, kultury i sztuki.

Limud odbędzie się w dniach 4-6 Listopada,
w Józefowie pod Warszawą.

Wszystkie osoby, chcące zgłosić swoje uczestnictwo prosimy o przesłanie takiej informacji do 3.10.2011, wraz z podstawowymi danymi osobowymi na adres: damian.nec@gmail.com

Więcej informacji na stronie:
http://www.limud.pl/limud.swf


Do zobaczenia
Beit Kraków

Wielkie Święta (Jamim Noraim) w Beit Kraków | High Holidays (Yamim Noraim) in Beit Kraków

St. Grocholski „Jom Kipur”

28.09.2011 (ŚRODA  | WEDNESDAY)

Erew Rosh HaShana | Erev Rosh HaShana
19:30 – 22:00
Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18

Nadchodzący rok 5772 powitamy szofarem, miodem i jabłkami aby był pełen istotnych i słodkich chwil. Zapraszamy do Żydowskiego Muzuem Galicja na świąteczne nabożeństwo które poprowadzi nasza Rabin Tanya Segal, świąteczne życzenia oraz świąteczną okrągłą chałę symbolizującą cykliczność czasu.

Rosz HaSzana to Czas Szofaru, nawołującego nas do Teszuwy. To także Czas Pamięci o stworzeniu świata i naszych obowiązkach jako narodu wybranego. To wreszcie Czas Sądu bo w tym B-g, który jest Sędzią waży nasze losy w nadchodzącym roku.
Zapraszamy do Beit Kraków na pełne treści rozpoczęcie Nowego Roku i dziesięciu Dni Trwogi poprzedzających Yom Kippur.
We will welcome the upcoming year 5772 with the shofar, apples and honey in the hope that it will be full of meaningful and sweet moments. Join us in the Galicia Jewish Museum for the service lead by our Rabbi Tanya Segal, heartfelt wishes and the round chala symbolizing the cyclical nature of time.

Rosh HaShana is the Time of the Shofar, awakening us to the Teshuva. It is also the Time of Rememberance about the creation of the world and our responsibilities as G-d’s chosen people. It is the Time of Judgement when G-d as the Judge weighs our fate for the next year.

Join us in Beit Krakow for a meaningful beginning of the New Year and the ten Days of Awe preceeding Yom Kippur.

29.09.2011 (CZWARTEK | THURSDAY)

Szacharit Rosz HaSzana | Szacharit Rosh HaSzana
10:00
Cafe Młynek, pl. Wolnica 7

Na świąteczne nabożeństwo poranne zapraszamy na godz. 10 |

We will begin the morning service at 10 am.

29.09.2011 (CZWARTEK | THURSDAY)

Taszlich | Tashlich
18:00
ul. Meiselsa 4

Zapraszamy na Taszlich, symboliczne oczyszczenie z grzechów z minionego roku. Spotykamy się o 18.00, na ul. Meiselsa pod numerem 4 i wspólnie przejdziemy nad Wisłę, gdzie odbędzie się specjalna ceremonia. |

Join us for Tashlich, a symbolic casting off of sins from the previous year. We will meet at 6pm at Meiselsa 4 and walk together towards the river where the ceremony will take place.

30.09.2011 (PIĄTEK  | FRIDAY)

Szabat w Galicji | Shabbat in Galicia
19:00 – 22:00
Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18

Obchodzimy Szabat Szuwa, poprzedający Jom Kipur. Nazywany w ten sposób od pierwszych słów Haftary przeznaczonej na ten tydzień: „Powróć Izraelu do B-ga Twojego, bo upadłeś za swój grzech” (Hoszea 14:2). Nabożeństwo poprowadzi Rabin Tanya Segal, a po nim zapraszamy na Kidusz.

We will observe Shabbat Shuva, Shabbat preceeding Yom Kippur. Its name comes from the first words of the Haftara for this week: „Return, O Israel, to the Lord your God, For you have fallen because of your sin.” (Hozea 14:2) The service will be led by Rabbi Tanya Segal and Kiddush will follow.

07.10.2011 (PIĄTEK  | FRIDAY)

Jom Kippur | Yom Kippur
Kol Nidre 19:00
Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18

Szabat Szabatów rozpoczniemy tradycyjną modlitwą Kol Nidre. W Rosz HaSzana nasze losy na nadchodzący rok zostają zapisane a w Jom Kippur zostają zapieczętowane. Spędzimy ten dzień wspólnie na intensywnej refleksji i modlitwie abyśmy zostali zapieczętowani w Księdze Życia.
We will begin the Shabbat Shabbaton with reciting of the Kol Nidre. On Rosh HaShana it is written and on Yom Kippur our fate for the upcoming year is sealed. We will spend this day on reflection and prayer so that we may be sealed in the Book of Life.

08.10.2011 (SOBOTA | SATURDAY)

Szacharit Jom Kippur | Szacharit Yom Kippur
10:30
Galeria Shalom, ul. Józefa 16

17:00

ul. Meiselsa 4


Zapraszamy na świąteczne nabożeństwo poranne oraz wspólne studiowanie, które rozpoczniemy o godzinie 10.30.Po popołudniowej przerwie rozpoczniemy ponownie modlitwy oraz studiowanie na ul. Meisela 4. Zapraszamy o 17.00 na czytanie Księgi Jonasza, a następnie na Minchę, Jizkor i Neila.

Po modlitwach zapraszamy na posiłek na zakończenie postu.

Come to the morning service and study,  which will commence at 10.30am.

We will recommence the prayers in the afternoon. Come at 5.00pm for the reading of the book of Jonah followed by Mincha, Yizkor and Neilah. After the service we will have dinner together to break the fast.


Szabat w Galicji | Shabbat in Galicia

5.08.01 (Piątek | Friday),19:30 – 22:00
Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18

W tym tygodniu obchodzimy Szabat Hazon, czyli Szabat Wizji, poprzedzający święto Tisza B’Aw. Nazwa ta odnosi się do czytanej w tym tygodniu haftary -wizji Izajasza zniszczenia Świątyni (Izajasz 1:1-27).

This week is Shabbat Hazon – Shabbat of Vision, preceeding Tisha B’Av. The name relates to the vision of Isaiah about the destruction of the Temple (Isaiah 1:1-27), which is the haftara reading for this week.

Efraim Lilien „Izajasz”

Program Beit Kraków podczas 21. Festiwalu Kultury Żydowskiej | Beit Kraków events during the 21st Jewish Culture Festival in Kraków


Kabalat Szabat – Powitanie Szabatu | Welcoming Shabbat – Reform service
Powitajmy wspólnie Szabat w niezwykłej przestrzeni Żydowskiego Muzeum Galicja, gdzie mieszka pamięć o przeszłości i duch teraźniejszości. Nabożeństwo poprowadzi Rabin Tanya Segal, pierwsza kobieta Rabin na stałę mieszkająca w Polsce. |
Let’s welcome Shabbat together in the unique space of the Galicia Jewish Museum, where the memory of the past and the spirit of the present dwell together. The services will be lead by Rabbi Tanya Segal, first full-time female Rabbi in Poland.

Otwórzmy wspólnie wrota do żydowskiej tożsamości, kultury i dialogu.
Let’s open together the gate to culture, identity and dialogue.

Więcej informacji: | More information at: 510 091 703, kontakt@beitkrakow.org

Teatr Midraszowy – Sztuka. W pięciu aktach | Midrash Theatre – Five (P)Arts

Najnowsza produkcja Teatru Midraszowego i imponująca kolaboracja wielu artystów związanych z Beit Kraków pod kierownictwem Rabin Tanji Segal. „Sztuka. W pięciu aktach” inspirowana tekstami Księgi Pięciu Megilot oraz pomysłami uczestników projektu Midrasz Lab. Stanowi próbę współczesnej interpretacji Pieśni nad Pieśniami za pomocą pięciu różnych języków sztuki.

The new production of the Midrash Theatre and an unprecedented collaboration of artists connected to Beit Kraków under the direction of Rabbi Tanya Segal. „Five (P)Arts” is inspired by the texts of Five Megilot and the work of the Midrash Lab participants. It is an attempt at an modern interpretation of the Song of Songs with five different languages of art.

TWÓRCY / CREATED BY

Reżyseria / Rabbi Tanya Segal / Directing

INTERPRETACJA (WSPÓŁCZESNE MIDRASZE) / ART MIDRASHIM (INTERPRETATION)
Taneczna / Magdalena Przybysz / Dance
Muzyczna / Boris Malkovsky / Music
Aktorska / Agnieszka Bała, Ishai Jacob / Drama
Filmowa / Elżbieta Schonfeld, Gabriela von Seltmann, Robert Ciodyk / Film
Fotograficzna / Anna Zakrzewska / Photo

Opracowanie graficzne / Agata Nowak, Magda Koralewska / Graphics & Set design

Asystent reżysera / Michał Pabian / Assistant director

PRZEDSTAWIENIE OPARTE NA KSIĘGACH PIĘCIU MEGILOT / BASED ON FIVE MEGILOT
Pieśn nad Pieśniami, Księga Rut, Lamentacje, Kohelet, Księga Estery
Song of Songs, Book of Ruth, Book of Lamentations, Kohelet, Book of Esther

Produkcja / Midrash Theatre / Production

Bilety do nabycia w biurze Festiwalu Kultury Żydowskiej oraz Żydowskim Muzeum Galicja w cenie 30 zł (normalny) i 20 zł (ulgowy), zniżka dla posiadaczy identyfikatorów festiwalowych. Rezerwacje i informacje: kontakt@beitkrakow.org.
Tickets may be purchased in the Jewish Culture Festival office and the Galicia Jewish Museum at 30 PLN (regular) and 20 PLN (concessions), discount for Festival Pass holders. Information and reservations: kontakt@beitkrakow.org.

Teatr Midraszowy – Sztuka. W pięciu aktach | Midrash Theatre – Five (P)Arts

Najnowsza produkcja Teatru Midraszowego i imponująca kolaboracja wielu artystów związanych z Beit Kraków pod kierownictwem Rabin Tanji Segal. „Sztuka. W pięciu aktach” inspirowana tekstami Księgi Pięciu Megilot oraz pomysłami uczestników projektu Midrasz Lab. Stanowi próbę współczesnej interpretacji Pieśni nad Pieśniami za pomocą pięciu różnych języków sztuki.

The new production of the Midrash Theatre and an unprecedented collaboration of artists connected to Beit Kraków under the direction of Rabbi Tanya Segal. „Five (P)Arts” is inspired by the texts of Five Megilot and the work of the Midrash Lab participants. It is an attempt at an modern interpretation of the Song of Songs with five different languages of art.

TWÓRCY / CREATED BY

Reżyseria / Rabbi Tanya Segal / Directing

INTERPRETACJA (WSPÓŁCZESNE MIDRASZE) / ART MIDRASHIM (INTERPRETATION)
Taneczna / Magdalena Przybysz / Dance
Muzyczna / Boris Malkovsky / Music
Aktorska / Agnieszka Bała, Ishai Jacob / Drama
Filmowa / Elżbieta Schonfeld, Gabriela von Seltmann, Robert Ciodyk / Film
Fotograficzna / Anna Zakrzewska / Photo

Opracowanie graficzne / Agata Nowak, Magda Koralewska / Graphics & Set design

Asystent reżysera / Michał Pabian / Assistant director

PRZEDSTAWIENIE OPARTE NA KSIĘGACH PIĘCIU MEGILOT / BASED ON FIVE MEGILOT
Pieśn nad Pieśniami, Księga Rut, Lamentacje, Kohelet, Księga Estery
Song of Songs, Book of Ruth, Book of Lamentations, Kohelet, Book of Esther

Produkcja / Midrash Theatre / Production

Bilety do nabycia w biurze Festiwalu Kultury Żydowskiej oraz Żydowskim Muzeum Galicja w cenie 30 zł (normalny) i 20 zł (ulgowy), zniżka dla posiadaczy identyfikatorów festiwalowych. Rezerwacje i informacje: kontakt@beitkrakow.org.
Tickets may be purchased in the Jewish Culture Festival office and the Galicia Jewish Museum at 30 PLN (regular) and 20 PLN (concessions), discount for Festival Pass holders. Information and reservations: kontakt@beitkrakow.org.

Teatr Midraszowy – Tajemnice Mojej Babci | Midrash Theatre – Mysteries of My Grandma

Spektakl Tajemnice Mojej Babci, w reżyserii Rabin Tanyi Segal, został oparty na prawdziwych historiach o poszukiwaniu swojej tożsamości, fragmentach ‘Księgi Zoharu’ oraz interakcję z wystawą ‘Ślady pamięci’.

Dwie aktorki – dwie tożsamości tej samej osoby, próbują uporać się z pomieszaniem polsko-żydowskiej rzeczywistości wypływającej z ich wspomnień. Oprawę muzyczną przedstawienia stanowi występ nowatorskiego kompozytora i muzyka Borisa Malkovskiego. Występują: Patrycja Zywert i Agnieszka Bała.

The Mysteries of My Grandma production, directed by Rabbi Tanya Segal is based on true stories of search for one’s identity, fragments from the ‘Book of Zohar’ and the interaction with the ‘Traces of Memory’ exhibit.

Two actresses – two identites of the same person, both trying to deal with the complexity of the Polish-Jewish reality that flows from their memories. Starring Patrycja Zywert and Agnieszka Bała, featuring a stunning performance of a cutting-edge Israeli composer and musician Boris Malkovsky.

Więcej informacji o spektaklu | More information about the performance.

Bilety do nabycia w biurze Festiwalu Kultury Żydowskiej oraz Żydowskim Muzeum Galicja w cenie 30 zł (normalny) i 20 zł (ulgowy), zniżka dla posiadaczy identyfikatorów festiwalowych. Rezerwacje i informacje: kontakt@beitkrakow.org.
Tickets may be purchased in the Jewish Culture Festival office and the Galicia Jewish Museum at 30 PLN (regular) and 20 PLN (concessions), discount for Festival Pass holders. Information and reservations: kontakt@beitkrakow.org.

Kabalat Szabat – Powitanie Szabatu | Welcoming Shabbat – Reform service

Powitajmy wspólnie Szabat w niezwykłej przestrzeni Żydowskiego Muzeum Galicja, gdzie mieszka pamięć o przeszłości i duch teraźniejszości. Nabożeństwo poprowadzi Rabin Tanya Segal, pierwsza kobieta Rabin na stałę mieszkająca w Polsce. |

Let’s welcome Shabbat together in the unique space of the Galicia Jewish Museum, where the memory of the past and the spirit of the present dwell together. The services will be lead by Rabbi Tanya Segal, first full-time female Rabbi in Poland.

Otwórzmy wspólnie wrota do żydowskiej tożsamości, kultury i dialogu.
Let’s open together the gate to culture, identity and dialogue.

Więcej informacji: | More information at: 510 091 703, kontakt@beitkrakow.org

Organizator: Beit Kraków | Organizer: Beit Krakow
bk_logo1

Przy realizacji programy mamy przyjemność współpracować z Żydowskim Muzeum Galicia | We are proud to work with the Galicia Jewish Museum in this year’s program realization.
logo_gjm_festival_0

Projekt Teatru Midraszowego jest w tym roku realizowany we współpracy z Festiwalem Kultury Żydowskiej | This year’s Midrash Theatre production is part of the Jewish Culture Festival in Krakow
logo_festival_festival_0