Rosz HaSzana 5778 w Beit Kraków | Rosh HaShana 5778 at Beit Krakow

 

Serdecznie zapraszamy na obchody Rosz HaSzana w Beit Kraków! W tym roku Erew Rosz HaSzana odbędzie się 20 września o g.19.00 w Centrum Kultury Żydowskiej Fundacji Judaica ul. Meiselsa 17 (wydarzenie otwarte w ramach programu „Bajit Chadasz”).

W czwartek 21 września odbędzie się Szacharit, Taszlich i Seder Rosz HaSzana (kolacja) – prosimy o dokonywanie rezerwacji pod adresem kontakt@beitkrakow.org

posłuchaj i wesprzyj nas przez zakup płyty „Reguita” >>

Aby móc realizować swoje cele w 5778 roku Beit Kraków potrzebuje Waszego wsparcia! W ramach darowizny wspierającej organizację Świąt Miesiąca Tiszrei członków, przyjaciół i gości prosimy o wsparcie Beit Kraków poprzez zakup nowo wydanej płyty „Reguita” – Musical Shabbat i/lub dokonanie darowizny dla społeczności.

posłuchaj i wesprzyj nas przez zakup płyty „Reguita” >>

Nadchodzą Wielkie Święta – Jamim Noraim – Dziesięć Dni Teszuwy (powrotu). W miniony Szabat – ostatni Szabat roku – czytaliśmy w parszy: „I nawrócisz się do Wiekuistego Boga Twojego i posłuchasz głosu jego (…) zwróci wtedy Wiekuisty wygnańców twych, i zmiłuje się nad tobą, a przywróci cię, i zgromadzi cię spośród wszystkich ludów (…)”
— [Dewarim 30:2-3] 

Raw Kook w książce „Orot Teszuwa” uczy tak: „Teszuwa (powrót) zajmuje bardzo znaczące miejsce w Torze i w życiu, i na jej podstawie zbudowane wszystkie nadzieje prywatne i nadzieje społeczne. Jest to micwa najłatwiejsza z łatwych, ponieważ samo obudzenie i refleksja nad powrotem (teszuwa) to jest już sama teszuwa! Ale jednocześnie jest to micwa najtrudniejsza z trudnych, bo jeszcze nie zdarzyło się aby kiedykolwiek do końca została zrealizowana w życiu.” 

Społeczność żydowska Beit Kraków działa w nurcie Judaizmu Postepowego – nurcie, w którym to właśnie głębokie rozumienie i refleksja stanowią podstawę wyborów życiowych współczesnego religijnego człowieka. Nasza działalność twórcza (religijna, artystyczna i edukacyjna) jest więc również, a może przede wszystkim, dążeniem do obudzenia duszy do refleksji, rozumienia i powrotu, a nasze społeczne ambicje i nadzieje w istocie zdają się być – jak pisze Raw Kook – oparte na tym właśnie dążeniu. 

Jednym z wyrazów artystycznej działalności powstałej w procesie budowy i rozwoju społeczności postępowej Beit Kraków są współczesne liturgicze aranżacje nabożeństwa Kabbalat Shabbat stworzone przez wirtuoza i kompozytora Michała Pal’ko i Rabin Tanyę Segal, które łączą współczesną postępową liturgię z tradycyjnymi galicyjskimi niggunami i chazanutem. Kompozycje te właśnie doczekały się wydania w formie  płyty „Reguita” – Musical Shabbat!

 
szana towa umetuka!
Join us for Rosz HaSzana celebrations at BeitKraków! This year Erev Rosh HaShana celebrations will take place on September 20th at 7.00 p.m. in the Center for Jewish Culture – „Judaica” Fundation, Meiselsa Street 17 (an event open for public).

On Thursday, September 21st we also organize Shacharit, Tashlich and Holiday Dinner – please make reservations at kontakt@beitkrakow.org.

buy „Reguita” CD – support Beit Kraków >>

To be able to continue our activities Beit Kraków needs your support! Our members and friends we would like to ask to support us by buying newly released „Reguita” – Musical Shabbat CD.

buy „Reguita” CD – support Beit Kraków >>

The High Holidays – Yamim Noraim – 10 Days of Teshuva are fast approaching. During last Shabbat – the last Shabbat of the year – we read in the parshah:  „and shalt return unto the LORD thy God, and hearken to His voice (…) that then the LORD thy God will turn thy captivity, and have compassion upon thee, and will return and gather thee from all the peoples (…)”  

— [Devarim 30:2-3]

Rav Kook wrote about it in the book „Orot HaTeshuva” this way: „Teshuvah takes the largest portion of Torah and of life, upon it all of individual and communal hopes are built. It is a Mitzvah that on the one hand is the easiest, as one thought of Teshuvah is already considered Teshuva, but on the other hand it is the most difficult as it has not yet been fully actualized in life and in the world. „

Beit Kraków Jewish Progressive Community is part of the Progressive/Reform movement in Judaism – the movement, in which thought and deep understanding is the basis for important life decisions. Our creative activities (religious, artistic and educational) are also, or maybe are primarily, striving to awaken the soul for thought, understanding and return, and our private and communal hopes are build – as Rav Kook says – upon one’s striving.

One of modes expressions of artistic and religious actions, which was inspired by building and development of the Beit Kraków community are contemporary liturgical arrangements created by virtuoso and composer Michal Pal’Ko and Rabbi Tanya Segal, which combine contemporary progressive liturgy with traditional galitzyaner niggunim and chazanut. Those compositions have just been released on a CD – „Reguita” – Musical Shabbat, which we wholeheartedly encourage you to check out.

shana tova umetuka!

 

Podobne Wpisy | Related posts