Oświadczenie w sprawie nowelizacji ustawy o IPN | Statement in reference the amendment to the to the bill concerning the Institute of National Remembrance (IPN)

Postępowa Społeczność Żydowska Beit Kraków działająca od lat w Krakowie i współpracująca na co dzień z instytucjami publicznymi Rzeczpospolitej Polskiej, czuje się w obowiązku wyrazić oficjalnie stanowczy sprzeciw wobec nowelizacji ustawy o IPN uchwalonej przez Sejm RP dn. 26 stycznia 2018 i właśnie zatwierdzonej przez Senat w nocnym głosowaniu. 

Uważamy, że zmiana ustawy w uchwalonym brzmieniu zaciera różnicę między polskimi obywatelami, którzy walczyli z niemieckimi nazistami, a tymi obywatelami II Rzeczypospolitej, którzy nazizm wspierali i czerpali korzyści z Zagłady. 

Ustawa w obecnym brzmieniu zabrania też ofiarom tych zbrodni nazistowskich, w których współuczestniczyli polscy obywatele wskazywania ich prześladowców, chroniąc w ten sposób przestępców i stawiając ich w jednej kategorii ze Sprawiedliwymi.

W naszej opinii zupełnie jasnym dla społeczności międzynarodowej i nie wymagającym regulacji prawnych w zakresie wolności wypowiedzi jest fakt historyczny, że Państwo Polskie aktywnie prowadziło wojnę z nazistowskimi Niemcami. Polska jako jeden z niewielu krajów w Europie nigdy nie zawarła żadnego porozumienia z okupantem, tym bardziej porozumienia dotyczącego jakiegokolwiek wspierania Zagłady. Nie rozumiemy dlaczego obecny polski rząd i parlament przenosi dyskusję na grunt retoryki narodowej i odwołuje się w tej sprawie do bardzo nieprecyzyjnej w kontekście pierwszej połowy XX wieku definicji “Narodu Polskiego” oraz rozważania stopnia jego kolektywnych zasług czy win.

Zapisy ustawy są dalece niejednoznaczne i pozostawiają ogromne pole do nadużyć. Z pewnością nie da się w żadnym wypadku określić jako “mały” stopnia odpowiedzialności osoby lub grupy osób wspierających zbrodnię przeciwko ludzkości i czerpiących z niej korzyści. Ustawodawca nie mówi jednak jak ustalić czy oskarżenie o takie czyny grupy obywateli polskich czy choćby jednego polskiego obywatela jest już oskarżeniem Narodu Polskiego o współudział w zbrodniach nazistowskich czy też nie. Nie wiadomo też jak ustawodawca chce mierzyć czy dana wypowiedź umniejsza znacznie odpowiedzialność faktycznych sprawców. Z powodu zupełnej dowolności interpretacji tych kryteriów każda wypowiedź na temat współudziału polskich obywateli w Zagładzie może być zgodnie z tą uchwałą penalizowana.

Choćby te niejednoznaczności powinny zupełnie dyskredytować ten projekt ustawodawczy, który w ogóle nie powinien był trafić do publicznej dyskusji tym bardziej zostać uchwalony. 

Apelujemy o weto Prezydenta i trwałe wycofanie tej szkodliwej nowelizacji.

Zarząd Beit Kraków

 

Na zdjęciu: Naczelny rabin Wojska Polskiego Baruch Steinberg podczas apelu poległych i przemówienia do Związku Żydów Uczestników Walk o Niepodległość przed Wielką Synagogą postępową na Tłomackiem w Warszawie, czerwiec 1933r (źródło: ŻIH)

The Beit Krakow Progressive Jewish Community, first progessive community in Krakow after the War, which regularly works with public institutions of the Republic of Poland, feels obliged to express an official statement against the amendment to the bill concerning the Institute of National Remembrance. The amendment was passed by the Parliament of the Republic of Poland on January 26, 2018 and approved by the Senate in last night’s vote.

We believe that the amendment to the bill in the adopted wording blurs the difference between Polish citizens who fought against the Nazis and those of the Second Polish Republic who supported Nazism and benefited from the Shoah.

The Act, in its present wording, forbids victims of Nazi crimes in which Polish citizens were complicit, to point out their Polish persecutors, thus protecting criminals and putting them in one category with the Righteous Among the Nations under the umbrella of „The Polish Nation”.

In our opinion the historical fact that the Polish State actively waged war on Nazi Germany is completely clear to the international community and does not require legal regulations, imposing on the freedom of expression. Poland, as one of the few countries in Europe, never made any agreements with the occupier, let alone any agreement in support of the Shoah. We do not understand why the current Polish government and parliament wants to shift this discourse to the ground of nationalist rhetoric and refers in this matter to the unprecise definition of the „Polish Nation” and attempts to consider the degree of its collective merits or faults.

The provisions of the amendment are ambiguous and leave a vast scope for abuse. Certainly it can not be described as a „small” degree of responsibility is a person or a group of people support a crime against humanity and benefit from it. The legislator, however, does not say how to determine whether the accusation of such group/s of Polish citizens or even one Polish citizen is already accusing the entire Polish Nation of complicity in Nazi crimes or not. It is also not known how the legislator wants to measure whether a given statement significantly diminishes the responsibility of the actual perpetrators. Due to the utter freedom of interpretation of these criteria, any statement on the participation of Polish citizens in the Shoah may be penalized in accordance with this amendment.

Already just these ambiguities should completely discredit this legislative project, which should not have been publicly discussed at all, let alone passed.

We appeal to the President to veto the amendment and for permanent withdrawal of this harmful project.

Beit Krakow Board

 

Photo: The Chief Rabbi of the Polish Army, Baruch Steinberg, during the appeal of the fallen and his speech to the Jewish Union of Soldiers for Independence in front of the Great Progressive Synagogue at Tłomackie in Warsaw, June 1933 (source: Jewish Historical Institute)

Podobne Wpisy | Related posts