Refleksja nad mijającym rokiem | Reflection over the passing year

[for English see below]

Jak podsumować rok w którym urodziło się pierwsze dziecko Lew Szymon ben Magda Rywka i Michael i odbył się pierwszy Brit Mila w postępowej społeczności Krakowa Beit Kraków;  w którym „Beit Silesia” (bliźniacza społeczność Beit Kraków) we współpracy z miastem Opawa otrzymała pod opiekę miejski cmentarz Żydowski; rok w którym Centrum Judaizmu Postępowego w Krakowie we współpracy z Miastem Kraków otrzymała pod opiekę miejską synagogę; a Teatr Żydowski w Krakowie zorganizował I edycję Krakowskiego Festiwalu Żydowskiego Teatru, którego program włącza się w obchody Hagej Tiszrej roku 5780 תש”פ  – spektaklem midraszowym – refleksią o powstaniu życia, według  izraelskiego dramaturga o polskich korzeniach Hanocha Levina; rok w którym pierwsza kobieta-rabin w historii Polski zostala pierwszą kobietą-rabin w historii Czech – rabinem Gminy miasta Ostrawa; a nasza 'Reguita’ świętowała  pierwszy powojenny Szabat w odbudowanej synagodze na Słowacji… 

Mnie osobiście wydaje się, że to początek wychodzenia z ciężkiego kryzysu, który dotknął społeczność Beit Kraków w ostatnich latach. Zaplanowane niszczenie społeczności jednak się nie dokonało, gdyż (prawdopodobnie) ani autorytatywne decyzje sponsora ani wrogość czy po prostu brak empatii poszczególnych osób nie decydują w takich sprawach, a w każdym kryzysie zawarty jest potencjał realizacji tikkun poprzez działanie.  W tej chwili wypadałoby może podziękować tym kilku osobom za spowodowanie tego kryzysu, który pomógł naszej społeczności dokonać  pozytywnych zmian w naszej działalności.

Dobiegający końca miesiąc Elul i nadchodzący czas Wielkich Świąt to okres intensywnej naprawy relacji społecznych, który wymaga najpierw szczerej refleksji. W czasach 'alternatywnych faktów” i fikcyjnych narracji, wymaga to szczerość myślenia (heb. derech jaszara) i staje się jeszcze większym wyzwaniem dla człowieka prywatnie i dla całej wspólnoty. Szczegóły, które służą  poznaniu całości, w zamieszaniu narracji inspirowanej przez nasze ego tracą to czemu miały służyć. 

W tym roku jednym z centralnych tematów podczas nauki w okresie Hagej Tiszrej  będą  empatia i odpowiedzialność społeczna.

L’Szana Towa UMetuka!

Rabbi Tanya Segal
Kraków, 19.09.2019 (19 Elul 5779)

 

Youtube: „Jesz Li Sympatia” (Szlomo Gronich, Mati Kaspi, 

 

 


 

How to sum up the year in which the first child in our community Lew Szymon ben Magda Rywka and Michael was born and the first Brit Mila took place in the progressive community of Krakow Beit Kraków; in which the new progressive community „Beit Silesia” (the twin community of Beit Kraków) thanks to the cooperation with the city of Opava, received under its care a city Jewish cemetery; in which the Center for Progressive and Reform Judaism in Krakow, thanks to the cooperation with the City of Krakow, received under its care one of the city’s synagogues; and the Jewish Theater in Krakow organized the first edition of the Krakow’s Jewish Theater Festival, which program is included in the celebration of Hagey Tishrei 5780 תש”פ – a midrash spectacle – a reflection on the emergence of life, inspired by prose of an Israeli playwright Hanoch Levin; the year in which the first female rabbi in the history of Poland became the first female rabbi in the history of the Czech Republic – the rabbi of the Jewish Community of Ostrava; and our 'Reguita’ project celebrated the first post-war Shabbat in a rebuilt synagogue in Slovakia …

Personally, it seems to me that this is the beginning of the recovery from the severe crisis that has hit the Beit Kraków community in recent years. The planned destruction of the community, however, did not take place, because (probably) neither the authoritative decisions of the sponsor nor the hostility or simply the lack of empathy of individual people decide in such matters, and in each crisis there is the potential of implementing tikkun through action. At the moment, it would be appropriate to thank the few people who are responsible for what happened, for causing this crisis that has helped us make positive changes in our community.

The ending month of Elul and the coming time of The High Holidays are a period of intensive repair of social relations, which first requires honest reflection. In times of 'alternative facts’ and fictional narratives, this requires honesty in thinking (Hebrew „derech jashara”) becomes an even greater challenge for man privately and for the whole community. Details that should serve us to get deeper knowledge about the whole, in the confusion of ego-driven narrative lose what they were meant to serve .

This year the main topic of our study during Hagej Tiszrei will be empathy and social responsibility.

L’Shana Tovah UMetukah!

Rabbi Tanya Segal
Kraków, 19.09.2019 (19 Elul 5779)

 

Youtube: „Jesh li Sympatia”

 

Podobne Wpisy | Related posts