Rosz Haszana 5780 | Rosz Hashanah 5780 & News

[for English see below]

drodzy czytelnicy

W tym roku wzbogacimy obchody Wielkich Świąt o spojrzenie przez pryzmat sztuki teatralnej. Może wydawać się, że teatr i liturgia są różnymi światami, a ich uczestnicy poszukują w nich zupełnie różnych rzeczy. Jednak z naszego punktu widzenia dotykanie poprzez uniwersalny język teatru sedna pytań, które sobie stawiamy podczas tego wyjątkowego czasu w roku, stanowi nieodłączną część życia tu i teraz. Język teatru był i jest dla nas pomostem między odległymi krańcami społeczeństwa, gruntem na którym każdy może czuć się wartościowym uczestnikiem debaty. W tym roku podejmujemy rozmowę o wrażliwości społecznej, empatii i odpowiedzialności.

W tradycji ruchu postępowego, która w Polsce liczy już ponad 200 lat, zaangażowanie w naprawę (tikkun olam) nie kończy się w granicach naszej religijnej praktyki i naszej lokalnej społeczności żydowskiej. Od swych początków w XIX wieku ruch postępowy szukał drogi religijnej odpowiedniej dla współczesnego człowieka, dającej mu poczucie autentyczności i całościowego zaangażowania w życie żydowskie w sposób harmonijny z nim samym jako aktywnym społecznie obywatelem miasta, państwa i Świata. Stąd w historii wiele znanych nazwisk rabinów i działaczy naszego nurtu pełniących doniosłe funkcje w społeczeństwie – funkcje radnych miast, profesorów uniwersytetu, posłów na Sejm i angażujących się w tikkun olam daleko poza granicami swojej gminy.

Pozostając w duchu otwartości i postępu, zapraszamy wszystkich na otwarty Wieczór Rosz Haszana oraz kidusz 29.09.2019 (niedziela) o g.19:00, CKŻ ul.Meiselsa 17. Modlitwy w postępowym formacie poprowadzi Rabin Tanya Segal. Uczestników prosimy o tradycyjną darowiznę na pokrycie kosztów organizacyjnych Wielkich Świąt.
Przekaż darowiznę >>

Zapraszamy na spektakl Teatru Żydowskiego w Krakowie pt.”Monolog(i) Kobiety” 28.09.2019 (sobota) g.19:00, na podstawie prozy Hanocha Levina, dotykający pytań o relacje między nami, empatię i wrażliwość – pytań zadawanych przez nas w okresie refleksji miesiąca Elul i Wielkich Świąt. Spektakl pełen jednocześnie inspirującej i przerażającej kontrowersji uczuć.
Zdobądź Bilety >>

Dotatkowe spektakle: 5 i 16.10.2019 g.19:00

Szacharit Rosz Haszana, dzien drugi
Informujemy, że od sierpnia 2019 Rabin Tanya Segal, oprócz swojej pracy jako rabin społeczności postępowej Beit Krakow, pełni również funkcję rabina Gminy Żydowskiej w Ostrawie, jako pierwsza kobieta rabin w historii Czech. Ostrawa to miasto w Czechach położone przy granicy z Polską, odległe od Krakowa o 1.5h jazdy samochodem. Historia społeczności żydowskiej w Ostrawie sięga drugiej połowy XVIII wieku (www.kehila-ostrava.cz). 

Rabin Tanya poprowadzi w Ostrawie wieczór oraz Szacharit drugiego dnia Rosz Haszana 5780. Osoby, które chciałyby dołączyć na Szacharit w Ostrawie 1.10.2019 (wtorek) g.10:00, prosimy o kontakt na adres kontakt@beitkrakow.org lub bezpośrednio do Rabin Tanyi.

Po trudnym konflikcie wewnątrz naszej społeczności w latach 2016 i 2017, skupiliśmy się na poważnych sprawach, które mają na celu istotnie podnieść jakość żydowskiego życia w Krakowie. Jednym z takich działań jest prowadzony przez nas projekt renowacji zabytkowej krakowskiej synagogi z końca XIX wieku. Osoby, które chcą wnieść swój wkład w renowację tej unikalnej liturgicznej przestrzeni prosimy o kontakt na adres kontakt@beitkrakow.org lub bezpośrednio z Rabin Tanyą.

Modlitwy Jom Kippur
Jak co roku modlitwy Jom Kippur w formacie postępowym, które poprowadzi Rabin Tanya Segal odbędą się w jednej z liturgicznych przestrzeni Krakowskiego Kazimierza. Prosimy o rezerwacje miejsc pisząc na adres naszego biura kontakt@beitkrakow.org
 
 
Życzymy Państwu Dobrego i Słodkiego Nowego Roku,
do zobaczenia w Beit Kraków!
 
Szana Towa Umetuka!
 
 
——————-
 

dear readers

This year, we will combine the liturgical aspect of The High Holidays with a look through the prism of theater. It may seem that theater and liturgy are different worlds, and their participants are looking for completely different things. From out perspective, touching, through the universal language of theater,  the heart of the questions we ask ourselves while experiencing these special days, is an integral part of life here and now. The language of theatre which was and is for us a bridge between distant ends of society, ground where everyone can feel a valuable participant in the debate. This year we are undertaking a social conversation about social sensitivity, empathy and responsibility.

In the tradition of the progressive movement, which in Poland is dates more 200 years back, commitment to repair (tikkun olam) does not end within our religious practice and our local Jewish community. From its beginnings in the nineteenth century, the progressive movement sought a religious path suitable for modern man, giving him a sense of authenticity and holistic involvement in Jewish life in a harmonious way with himself as an active citizen of the city, state and world. Hence, in history, many well-known names of rabbis and our activists of our movement were performing important functions in the society – the functions of city councilors, university professors, members of the parliment. They were involved in tikkun olam far beyond the borders of their Jewish community.

Staying in the spirit of openness and progress, we invite everyone to the open Rosh Hashanah Evening and Kiddush September 29, 2019 (Sunday) at 19:00, Center for Jewish Culture, Meiselsa Str. 17. Prayers in a progressive format will be led by Rabbi Tanya Segal. Participants are asked to make a traditional donation to cover the organizational costs of the High Holidays. 
Make a donation >>

We invite you to the performance of the Jewish Theater in Krakow „Women’& Monologues” 28.09.2019 (Saturday) 19:00, based on the prose of Hanoch Levin, touching questions about the relationship between us, empathy and sensitivity, asked by us during reflection of the month of Elul and The High Holidays. A performance full of both inspirational and terrifying feelings controversy. 
Get Tickets >>

(additional performances: 5 i 16.10.2019, 7pm.)

Shacharit Rosh Hashanah, day two
We would like to inform you that from August 2019, Rabbi Tanya Segal, in addition to her work as a rabbi of the progressive community Beit Krakow, also acts as a rabbi of the Jewish Community in Ostrava, as the first woman rabbi in Czech history. Ostrava is a city in the Czech Republic located near the Polish border, 1.5 hours by car from Krakow. The history of the Jewish community in Ostrava dates back to the second half of the 18th century (www.kehila-ostrava.cz).

Rabbi Tanya will lead in Ostrava the evening and Shacharit of the second day of Rosh Hashanah 5780. If you would like to join Shacharit in Ostrava on 1.10.2019 (Tuesday) at 10:00AM, please contact us at kontakt@beitkrakow.org or Rabbi Tanya directly.

After a difficult conflict within our community in 2016 and 2017, we focused on serious matters that are designed to significantly improve the quality of Jewish life in Krakow. One of such activities is the project of renovating a historic Krakow’s synagogue from the late nineteenth century. People who want to contribute to the to the renovation of this unique liturgical space, please contact us atkontakt@beitkrakow.org or Rabbi Tanya directly for the details and possibilities of involvement.

Yom Kippur prayers
As every year, the Yom Kippur prayers in progressive format led by Rabbi Tanya Segal, will be held in one of the liturgical spaces of Krakow’s Jewish district Kazimierz. Please reserve seats at our office address kontakt@beitkrakow.org.

We wish you a good and sweet New Year, and see you at Beit Kraków!
Shana Tovah Umetukah!

www.beitkrakow.org
www.facebook.com/beitkrakow/

 
 

Podobne Wpisy | Related posts