Tikkun Leil Szawuot 5780

 
[for English please see below]
 

Chag Szawuot Sameach! 

Szawuot ma wiele nazw i wiele płynących z nich znaczeń, które łączą się poprzez temat naszej jedności jako społeczności. Na tej podstawie otrzymaliśmy Torę – gdy cały naród odpowiedział “naase weniszma” – נַעֲשֶׂ֥ה וְנִשְׁמָֽע – “spełnimy i usłuchamy”
(Szemot 24:7)

Życie i rozwój duszy każdego człowieka to proces osobisty ale, jak uczy żydowska tradycja, najwyższy moment duchowy – Matan Tora (nadanie Tory), Izrael przeżywał razem, jako wspólnota.

Midrasz opowiada że nadanie Tory narodowi Izraela u góry Synaj odbyło się wczesnym porankiem. Na trzeci dzień, po dwóch dniach przygotowań, ze snu obudził nas głos Boga, jak jest napisane:

 
מַדּוּעַ בָּאתִי וְאֵ֣ין אִישׁ קָרָֽאתִי וְאֵ֣ין עוֹנֶה
 

“Dlaczego gdym Przyszedł nie było nikogo, gdym Wołał nikt nie odpowiadał” (Jeszajahu 50:2)

Z tego właśnie powodu, że trochę wtedy „zaspaliśmy”, w naszych czasach witamy święto Szawuot (heb. Chag Matan Tora) pięknym zwyczajem nocnego wspólnego Limudu (studiowania) – przygotowywaniem duszy, która niewątpliwie jest naszym najwrażliwszym narzędziem poznania. 

W tym roku Tikkun Leil Szawuot 28.05.2020, zaczynamy o g.20:00 – szczegóły w kolumnie po prawej stronie (oraz na www.beitkrakow.org)

Do zobaczenia!

 

od rabina

stripped-bar-01.jpg

„Talmud Tora (studiowanie Tory) pomaga nie wpaść w tymczasowe pułapki takie jak dewaluacja wartości „duchowego majątku”, w biegu, na skutek upraszczania tematów, które wymagają trochę większego wysiłku niż pop kultura. Za każdym razem jest to wybór duszy, która chce sięgać do źródła i poszukuje następnego kroku do poznania sedna życia. 

W nocy Tikkun Leil Szawuot znikają podziały, wszystkie drzwi Batej Midrasz  (domy nauki – edukacyjne instytucje żydowskie) są otwarte, a ludzie odkładają swoje codzienne sprawy i spotykają się w tym wyjątkowym wspólnym przeżyciu nocnego studiowania Tory, a także klasycznej literatury żydowskiej – rabinistycznej, filozoficznej, mistycznej – również w świetle ich współczesnych interpretacji.”
 

— Rabin Tanya Segal,
Kraków 25.05.2020

PROGRAM:

TIKKUN LEIL SZAWUOT
28.05.2020 (czwartek)
  • g.20:00 – Kabalat Chag
  • g.20:30 – Lekcja: „To są rzeczy, które nie mają miary” (Miszna Pe’a 1)
  • g.21:30 – Przerwa „na kawę”
  • g.21:45 – Lekcja: „MaHaRaL z Pragi – teologia a pop kultura” 
  • g.22:45 – Przerwa na dyskusję
  • g.23:00 – Lekcja: „I pojął Boaz Rut, i była mu żoną”

Szacharit Szawuot
29.05.2020 (piątek) g.10:00-11:30

Kabalat Szabat
29.05.2020 (piątek) g.19:30Szacharit Szabat
30.05.2020 (sobota) g.10:30-11:30

Studiowanie Tory
30.05.2020 (sobota) g.12:30-13:30

Modlitwy i studiowanie
w języku polskim i hebrajskim
(z tłumaczeniem na czeski)
prowadzi: Rabin Tanya Segal

 
 
 
============ENGLISH STARTS HERE=========================
 

Hag Shavuot Sameach!

Shavuot has many names and many meanings that come from them, which are connected by the theme of our unity as a community. On this basis, we received the Torah – when the whole nation replied „naase weniszma” – נַעֲשֶׂ֥ה וְנִשְׁמָֽע – „will we do, and hear (obey)” — Shemot 24:7

Midrash says that the Torah was given to the nation of Israel at Mount Sinai in the early morning. On the third day, after two days of preparation, the voice of God awakened us from sleep, as it is written:

מַדּוּעַ בָּאתִי וְאֵ֣ין אִישׁ קָרָֽאתִי וְאֵ֣ין עוֹנֶה

“Wherefore, when I came, was there no man? when I called, was there none to answer? ”

(Yeshayahu 50:2)

It is for this reason that we „overslept” a little at the time, in our time we welcome Shavuot (heb. Hag Matan Torah) with a beautiful custom of all night Limud (study) – preparation of the soul, which is undoubtedly our most sensitive tool of study.

This year Tikkun Leil Szawuot May 28, 2020 – we start at 20:00 – details in the column on the right (and on www.beitkrakow.org)

Hag Shavuot Sameach and see you at Beit Kraków!

from our rabbi
stripped-bar-01.jpg

„The Talmud Torah (studying the Torah) helps us not to fall into traps such as devaluation of the „spiritual wealth”, on the run, by simplifying things that require a little more effort than pop culture. Each time this is the choice of the soul that wants to reach to the source, and is looking for the next step to get closer the essence of life.

On Tikkun Leil Shavuot divisions disappear, all the doors of batey midrash (houses of study – Jewish educational institutions) are open, and people postpone their daily affairs and meet in this unique shared experience of all night Torah study, study of classical Jewish literature – rabbinic, philosophical, mystical, also in the light of the contemporary interpretations.”

— Rabin Tanya Segal,
Kraków 25.05.2020

 

 

Podobne Wpisy | Related posts