Żydowska Opawa – jednodniowe seminarium | Jewish Opava – one-day seminar

Ciepłe lato za nami, a złota polska jesień raduje nas już swoją niepowtarzalną paletą kolorów i przyjemną deszczowo-słoneczną pogodą. W tym tygodniu, w środę 27 października roku 2021 zapraszamy na trzeci już „odcinek” naszego unikalnego projektu Galicja – Śląsk – Spisz.

[for English please see below]

Unikalność tego projektu polega na tym, że nie zrodził się on jedynie w konceptualnych rozmowach, ale wyrósł bezpośrednio z wspólnego doświadczenia. Od 2012 roku w toku wspólnych działań twórczych i społecznych reformowanej społeczności Beit Krakow (Kraków), Gminy Żydowskiej w Ostrawie (www.kehila-ostrava.cz), Beit Silesia (Opava, Krnov) i słowackiego zespołu muzycznego Mojše Band, powróciła w naturalny sposób historyczna struktura współpracy oraz wspólne rozumienie żydowskiego dziedzictwa regionów Galicji, Śląska i Spiszu.

Tym razem spotykamy się w Opawie – przepięknym uniwersyteckim mieście w Czechach, na Śląsku, na polsko-czeskiej granicy (rejon Raciborza, Wodzisławia Śląskiego, Kędzierzyna Koźle, ok. 2 godz. od Krakowa). Program jednodniowego seminarium „Żydowska Opawa” pozwoli naszym gościom dotknąć żydowskiej kultury i tradycji regionu poprzez historie rodzinne wybitnych postaci żydowskiej społeczności czeskiego Śląska; spotkanie z aspektami żydowskiej tradycji – halachą i duchowym przesłaniem zwyczajów żydowskiego pogrzebu i cmentarza; a także koncert Mojše Band, laureatów m.in. prestiżowego Amsterdamskiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Żydowskiej (IJMF, 2017). Projekt jest realizowany dzięki wsparciu International Visegrad Fund. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem seminarium poniżej.

„Żydowska Opawa – jednodniowe seminarium”
27 października 2021, środa
Klub Art, ul. Beethovenova, Opava (Czechy)

ORGANIZATORZY:

Centrum Judaizmu Postępowego w Krakowie (www.tempel.pl)
Beit Silesia (www.beitsilesia.cz)
Mojše Band (www.mojseband.sk)

Projekt realizowany przy wsparciu
International Visegrad Fund
(www.visegradfund.org)

PROGRAM:

g. 16:00
Wykład historyka i archiwisty Mgr. Zdeňka Kravara, Ph.D. o żydowskim życiu w Opawie na podstawie historii sławnych rodzin z Opawy, których członkowie są pochowani na opawskim cmentarzu żydowskim.

g. 17:30
Wykład Rabin Tanyi Segal – rabina Gminy Żydowskiej w Ostrawie i reformowanej społeczności Beit Kraków, o żydowskich zwyczajach i prawach związanych z pochówkiem.

g. 19:00
Koncert muzyki żydowskiej z regionu Galicji, Śląska i Spiszu w wykonaniu zespołu Mojše Band, w opracowaniu i aranżacji kompozytora, wirtuoza badacza muzyki Michała Pal’ko.

Zapraszamy!


 

The warm summer is behind us, and the golden Polish autumn makes us happy with its unique color palette and pleasant rainy and sunny weather. This week, on Wednesday, October 27, 2021, we invite you to the third „episode” of our unique project „Galicia, Silesia and Spis”. The uniqueness of this project lies in the fact that it has come to life not only from conceptual conversations, but has arisen directly from shared experience. Since 2012, in the course of common creative and social activities of the reform Jewish community Beit Krakow (Krakow), the Jewish Community of Ostrava, Beit Silesia (Opava, Krnov), and the Slovak music group Mojše Band, the historical structure of cooperation and a common understanding of the Jewish heritage of the Galicia, Silesia and Spis naturally returned.

This time we meet in Opava – a beautiful university city in the Czech Republic, in Silesia, on the Polish-Czech border (the region of Racibórz, Wodzisław Śląski, Kędzierzyn Koźle, about 2 hours from Kraków). The program of the one-day seminar „Jewish Opava” will allow our guests to touch the Jewish culture and traditions of the region through the family stories of prominent figures of the Jewish community of Czech Silesia; meeting with aspects of Jewish tradition – the halakha and the spiritual message of the customs of the Jewish funeral and cemetery; as well as a concert by Mojše Band, laureates of, among others, the prestigious Amsterdam International Jewish Music Festival (IJMF, 2017). The project is implemented thanks to the support of the International Visegrad Fund. We kindly invite you to read the program of the seminar below.

„Jewish Opava – one-day seminar”
October 27, 2021, Wednesday
Art Club, ul. Beethovenova, Opava (Czech Republic)

ORGANIZERS:

Center for Progressive Judaism in Krakow (www.tempel.pl)
Beit Silesia (www.beitsilesia.cz)
Mojše Band (www.mojseband.sk)

Project implemented with the support of
International Visegrad Fund
(www.visegradfund.org)

PROGRAM:

4:00 p.m.
Lecture by the historian and archivist Mgr. Zdeňek Kravar, Ph.D. about Jewish life in Opava based on the stories of famous families from Opava, whose members are buried in the Jewish cemetery in Opava.

5:30 p.m
Lecture by Rabbi Tanya Segal – rabbi of the Jewish Community in Ostrava and the reform Jewish community Beit Kraków, on Jewish customs and laws related to burial.

7:00 p.m.
A concert of Jewish music from the region of Galicia, Silesia, and Spis, performed by the Mojše Band, in arrangements created by composer, virtuoso music researcher Michał Pal’ko.

Shavua tov and see you in Opava!

Podobne Wpisy | Related posts