Beit Kraków Newsletter 26.11.2021 – Wieczór Chanukowy i finał projektu Galicja, Śląsk i Spisz…

[for English – see below]
 

drodzy czytelnicy

 

(od rabina)
Dawno nie rozmawialiśmy. Tyle rzeczy dzieje się u nas w Krakowie że trudno  będzie je opowiedzieć słowami w jednym newsletterze. W takim razie porozmawiajmy o jednym – najbliższym – wyjątkowe ważnym, jak nam wydaje, nadchodzącym wydarzeniu. W niedzielę o godzinie 18:00 spotkamy się na Meiselsa 17 w byłym Beit Midraszu – Centrum Judaica (CKŻ).
To jest, jak wiadomo, jedna z kilku naszych ulubionych przestrzeni na Kazimierzu, łączących historię i teraźniejszość społeczna, dawne czasy z “tutaj i teraz”. W tej przestrzeni zaczynamy Nowy Rok celebrując Chagiej Tiszej (tak też było w tym roku). W tych ścianach działa nasz Teatr Midraszowy – krakowski Teatr Żydowski, zakorzeniony w tekstach źródłowych. Tutaj zawsze jesteśmy też mile widziani poprostu jako goście. Wyłącznie w tym miejscu nazywa się mnie “Pani Rabin” w każdych okolicznościach, czy to na oficjalnym wydarzeniu, czy podczas rozmowy przy kawce i herbatce. Nie jest to jakoś specjalnie na rzecz feministycznego przekazu albo określenia przynależności do konkretnego nurtu, a jako zwyczajna konstatacja społecznej sytuacji współczesnej. 

W niedziele  o 6-ej nasz wieczór artystyczny nabierze dodatkowego symbolicznego znaczenia bo przestrzeń CKŻ to historyczny zabytkowy budynek Beit Midraszu Bnej Emuna odnowiony wysiłkiem Fundacji Judaica pod dyrekcją pana Joachima Russka i już 28 lat działający jako instytucja obywatelska – jako Centrum Kultury Żydowskiej. Odbudowa żydowskich budynków na Kazimierzu przywraca niepowtarzalny społeczny klimat życia przedwojennego Kazimierza i łączy dawne czasy ze wzruszającymi momentami niemalże niemożliwymi do osiągnięcia współcześnie. Jak można zobaczyć w programie, my przyłączamy się do tego wysiłku przez renowacje zapomnianej unikalnej zabytkowej synagogi w jednym z krakowskich podwórek. I was też zapraszamy do przyłączania się. 

Zbieramy się w Chanukowy wieczór aby zaprezentować nasze działania ostatniego roku. Nazwa projektu – trzy regiony (Galicja, Silesia i Spisz) w świetle wspólnego żydowskiego dziedzictwa. Używamy słowa “projekt” ale tak naprawdę był to naturalny, autentyczny odruch, czyli reakcja  na rzeczywistość. A jednocześnie ten projekt był zakorzeniony w historii żydowskich społeczności tych regionów. 

Dzisiaj, w przestrzeni CKŻ, gdzie zrealizowana  została wizja obywatelskiej instytucji zastanawiam się nad tym słowem „wizja”. Zastanawiam się czy w przypadku naszej wspólnej społecznej działalności w obszarze trzech regionów była to wizja  oparta na wiedzy historycznej (historyczne granice, rodzinne relacji opisane w archiwach), czy też stało się to siłą rzeczywistości (heb. מכוח המציאות)? Dlatego właśnie zastanawiam się nad tym słowem „wizja” (heb. chazon חזון). Bo przecież, wydaje się, że wizja zawsze rodzi się pierwsza. Pytanie jednak, czy faktycznie to wizja inspiruje działanie (heb. maase), czy może jednak jest odwrotnie – i to działanie odsłania ukrytą rzeczywistość. Działanie, które jest intuicyjnym odruchem, jeszcze nie ubranego w kształt, nie zwizualizowanego przebiegu myśli – nie wypowiedzianego słowami ujęcia wymykającego się sedna chwili. 

Tak czy inaczej nasze wspólne działania “odruchowe”, ubrane  przez ostatni rok w ten projekt poprzez cztery odcinki, opisane w programie finałowego wieczoru, przywiodły nas z powrotem do historycznej struktury wspólnej rzeczywistości społecznej. Widzimy siebie jako jedną społeczność z nieoznaczoną granicą możliwości wspólnego rozwoju. 

—  do członków, przyjaciół Beit Kraków
Rabin Tanya Segal, Kraków 26.11.2021

 

Zapraszamy na zapalenie świec Chanukowych i wieczór finałowy projektu „Galicja, Śląsk i Spisz w świetle wspólnego Żydowskiego dziedzictwa” 
 www.tempel.pl/GSZ/final
28 listopada (niedziela) o g. 18:00
Centrum Kultury Żydowskiej ul. Meiselsa 17, Kraków.

WSTĘP WOLNY 
liczba miejsc ograniczona

prosimy o dokonywanie imiennych rezerwacji na adres: office@tempel.pl lub
office@beitkrakow.pl

Szabat Szlom i do zobaczenia!

www.beitkrakow.pl
www.facebook.com/beitkrakow

 

 

 

 

 

 

 

 

ostatnie wydarzenia w obiektywie | last events through the eye of the camera

Żydowska Opawa – jednodniowe seminarium | Jewish Opava – one day seminar
Jedno z wydarzeń w ramach projektu „Galicja, Śląsk i Spisz – w świetle wspólnego żydowskiego dziedzictwa”

Więcej na | more at: 
http://www.kehila-ostrava.cz/ze-zivota-obce/15-ze-zivota-obce/aktuality/132-zidovska-opava

 

Nadanie skwerowi pod krakowską synagogą Tempel imienia Rabina Ozjasza Thona|
Naming a square in front of the Krakow’s Tempel synagogue after reform rabbi Ozjasz Thon

Kraków, 23.09.2021 (podczas święta Sukot 5782)

Więcej na: https://www.radiokrakow.pl/aktualnosci/krakow/skwer-obok-synagogi-tempel-otrzymal-imie-ozjasza-thona

Simchat Tora (Ostrava – Krnov)

Jamim Noraim 5782 (wrzesień 2021)
Ostrava-Krakow-Krnov

Rosz Haszana (Ostrava-Krnov)

Więcej na: http://www.kehila-ostrava.cz/ze-zivota-obce/15-ze-zivota-obce/aktuality/130-oslavili-jsme-novy-rok-5782

Jom Kippur (Krakow)

 

—–

dear readers

(from our rabbi)We haven’t spoken for a long time. So many things are happening in Krakow that it will be difficult to tell them in words in one newsletter. In that case, let’s talk about one – the closest – unique, important, as it seems to us, upcoming event. On Sunday at 6 p.m. we will meet at Meiselsa 17 in the former Beit Midrash –  Judaica Center for Jewish Culture (CKŻ). 

It is, as you know, one of our favorite spaces in Kazimierz, connecting history and social present, old times with „here and now”. It is in this space that we start the Jewish New Year by celebrating Hagei Tishrei (this was also the case this year). Our Midrash Theater operates in these walls – the Krakow’s Jewish Theater, rooted in the source texts. We are also always welcome here simply as guests. This is the place where I am always called „Madame Rabbi” under all circumstances, be it at an official event or during a conversation over coffee and tea. It is not somehow especially for the sake of a feminist message or a determination of belonging to a particular movement, but as a simple observation of the contemporary social situation.

On Sunday at 6 o’clock, our artistic evening will acquire an additional symbolic meaning because the CKŻ space is a historic building of Beit Midrash Bnei Emuna, renovated by the efforts of the Judaica Foundation under the direction of Mr. Joachim Russek has been operating as a civic institution for 28 years – as  Center for Jewish Culture. The reconstruction of Jewish buildings in Kazimierz restores the unique social atmosphere of pre-war Kazimierz and connects the old times with present touching moments that are almost impossible to achieve today. As you can see in the program, we are joining this effort by renovating a forgotten, unique historic synagogue in one of Krakow’s backyards. And we invite you to join us too.

This year on Hanukkah evening we gather to present our last year project. The name of the project – three regions (Galicja, Silesia and Spis) in the light of the common Jewish heritage. We use the word „project” but it was actually a natural, authentic reflex, that is, a reaction to reality. At the same time, this project was rooted in the history of the Jewish communities of these regions.

Today, in the space of the Center for Jewish Culture, where the vision of a civic institution has been realized, I ponder the word „vision”. I wonder if, in the case of our joint social activity in the area of three regions, it was a vision based on historical knowledge (historical boundaries, family relations described in the archives), or was it a force of reality (Hebrew: מכוח המציאות)? That is why I wonder about this word „vision” (Hebrew hazon חזון). After all, it seems that the vision is always born first. The question, however, is whether this vision actually inspires action (Heb. Maase), or whether it is the other way around – and this action reveals the hidden reality. Action, which is an intuitive reflex, not yet clothed in shape, not visualized course of thought – unspoken try to grasp the essence of the moment.

In any case, our collective „reflex” activities, dressed over the last year in this project through four episodes, described in the program of the presentation evening, brought us back to the historical structure of the shared social reality. We see ourselves as one community with an unlimited possibilities of joint development.

– to members and friends of Beit Kraków
Rabbi Tanya Segal, Krakow, November 26, 2021
 

Poster and ProgramWe invite you to lighting Hanukkah candles and the final evening of the project „Galicia, Silesia and Spis in the light of the common Jewish heritage”www.tempel.pl/GSZ/final

November 28 (Sunday) at 6:00 PM
Center for Jewish Culture ul. Meiselsa 17, Krakow

FREE ENTRANCE
the number of places is limited

please make personal reservations at the following address:

office@tempel.pl or
office@beitkrakow.pl
 

Szabat Szlom and see you soon!

www.beitkrakow.pl
www.facebook.com/beitkrakow

 

Podobne Wpisy | Related posts