Sukkot 5775 w Beit Kraków

headersukkot
[english below]

Przez siedem dni…wszyscy którzy należą do narodu Izraela będą zamieszkiwać w sukkot (Lew. 23:42). Ten fragment uczy, że wypada aby cały naród Izraela zasiadł w jednej suce”
 

Rav Kook
Cóż zrobić z tak utopijną wizją jedności? Jak możemy wyobrazić sobie cały naród Izraela pod jednym dachem skoro często trudno nam sobie wyobrazić tam choćby całą naszą społeczność? Tak długo jak ciążą nam nasze małostki i wady charakteru, nie jest możliwe osiągnięcie jedności. Ale po doświadczeniu Wielkich Świąt, gdzie stoimy wspólnie i jako społeczność odpowiadamy za swoje przewinienia mówiąc Widuj; gdzie modlimy się wspólnie nawet z grzesznikami, nasze poczucie jedności zostaje chwilowo przywrócone. Nasze życie oświetlone przez światło tszuwy i ciężkiej pracy nad własnym moralnym niedostatkiem daje możliwość dalszej naprawy. Dlaczego więc nie pójść za ciosem?

Zgodnie z nauczaniem Rabbiego Natana, ucznia Rabbiego Nachmana z Bracławia, to poczucie jedności jest właśnie esencją micwy przebywania w suce. Rabbi Nachman rekomenduje taką oto kawanę na okres Sukkot:

„Człowiek powinien się wtedy skoncentrować na byciu częścią całego narodu Izraela, z intensywnym uczuciem miłości i pokoju, dopóki nie przyczyni się do możliwości bycia całego narodu Izraela w jednej suce”

Tego życzymy sobie i całej społeczności Krakowa. Tym samym zapraszamy także do naszej nowo wybudowanej Suki na wspólne posiłki, rozmowy i rozmaite wydarzenia towarzyszące, jak Upszerin Natana, Premiera najnowszego spektaklu Teatru Midraszowego pt. „Samotne Tango Wiery Gran”, czy zawieszenie mezuzy/Chanukat Bait w naszym nowym biurze. Szczegóły poniżej.

Chag Sukkot Sameach!
 

 

 
For seven days… all who belong to the people of Israel will live in sukkot (Lev. 23:42) This teaches us that it is fitting for all of Israel to sit in one sukkah”
Rav Kook
What is the meaning of this utopian vision today? How can we imagine all of Israel sitting together in a single sukkah if we often can’t even imagine one community there? As long as we are plagued with pettiness and other character flwas, we cannot attain collective unity. But after experiencing the unique holiness of Yamim Noraim, when we stand together as community and accept communal responsibility for our sins, reciting Viduy together; when we pray together even with sinners… this state of unity is temporarily restored. After our lives have been illuminated by the light of teshuvah having done soul searching and attempting to combat our moral weakness, we can strive to take the next step.

According to the Hasidic master Rabbi Nathan, a chief disciple of Rabbi Nachman of Breslov, this sense of unity is the very essence of the mitzvah of sukkah. He wrote in Likutei Halachot that one should fulfill the mitzvah of sukkah with the following kavanah:

„One should concentrate on being part of the entire people of Israel, with intense love and peace, until it may be considered as if all of Israel dwells together in one sukkah.”

And so we wish to all of us and to the entire community of Krakow. Thus we hope you will join us in our newly-built sukkah for meals, conversation and other accompanying events, such as Natan’s Upsherin, Premiere of our latest performance „The Lonely Tango of Vera Gran” or Chanukat Bait of our new office. Please see details below. 

Hag Sukkot Sameah!

 
 

erew Sukkot | erev Sukkot 

8 października 2014 (środa) g. 19.00 | October 8th (Wednesday) 7.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)

szabat w Galicji shabbat in Galicia

10 października 2014 (piątek) g. 19.00 | October 10th (Friday) 7.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)

szacharit shacharit

11 października 2014 (sobota) g. 10.30 | October 11th (Saturday) 10.30 a.m.
 ul. Dajwór 14/16  | Dajwór St. 14/16

hawdala & premiera: Samotne Tango Wiery Gran 
havdalah & opening night: The Lonely Tango of Vera Gran

11 października 2014 (sobota) g. 19.30 | October 11th (Saturday) 19.30 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)

więcej informacji na | more information at: www.beitkrakow.org

 

Impreza Uprzerin Natana Natan’s Upsherin Party

 12 października 2014 (niedziela)  | October 12 (Sunday) 
 będzie ogłoszone | will be announced

 

simchat Tora simchat Torah

15 października 2014 (środa) g. 19.00 | October 15th (Wednesday) 7.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)
 

szabat w Galicji shabbat in Galicia

Będziemy gościć uczestników Seminarium Tamar – Jewish Journey, w Krakowie
We will spend Shabbat together with the participants of the Tamar Conference
 

17 października 2014 (piątek) g. 19.00 | October 17th (Friday) 7.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)

 

Podobne Wpisy | Related posts