Studnia inspiracji — The well of inspiration [PL | EN]

[for English – please see below!]

Studnia inspiracji

Kilka refleksji, filmów i zdjęć z artystyczno – historycznych obchodów 50 lecia rabinatu kobiet.

Niedawno w Nowym Jorku odbyły się wyjątkowe obchody świętowania 50-lecia rabinatu kobiet. Dwudniowe obchody tej historycznej okazji zorganizowane zostały przez koledż rabinacki Hebrew Union College – Institute of Religion w Nowym Jorku  (www.huc.edu) we współpracy z ogólnoświatową teatralną organizacją The Braid (the-braid.org), która zajmuje się od lat dokumentacją historii współczesnych żydów i utrwalaniem ich historii dla przyszłych pokoleń.

Obchody rozpoczęły się otwarciem przełomowej historyczno-artystycznej wystawy sztuki “Święte Iskry” (“Holy Sparks”). 24 znane amerykańskie artystki stworzyły artystyczne portrety 24 rabinek-pionierek, wybranych do projektu.

Katalog “Holy Sparks”:
http://huc.edu/sites/default/files/Holy-Spark-LIVE-R19.pdf 

 

Częścią obchodów było też świetne przedstawienie “Stories from the Fringe” niekomercyjnej teatralnej organizacji – The Braid (wcześniej znana jako Jewish Women Theatre). Przedstawienie w autorskiej teatralnej konwencji “Salon Theatre”. “Salon Theatre” stworzona przez Ronde Spinak, założycielkę i dyrektora artystycznego The Braid, łączy historie dokumentalne, storytelling i klasyczny teatr aby naświetlić sedno różnych życiowych sytuacji, w których może znaleźć się człowiek. W tym przedstawieniu aktorzy wcielają się w głosy kobiet rabinów opowiadając ich, czasem bardzo prywatne, historie własnymi ich słowami. Nagrania “wywiadów rzeka” z archiwum JWA (www.jwa.org) zostały połączone w scenariusz tego niezwykłego przedstawienia przez Rabin Lynn Appel i Rondę Spinak.

Program spektaklu, biografie twórców:

https://pr.huc.edu/email/2022/04/fringe-reminder/fringe-program.pdf

https://the-braid.org/performances/stories-from-the-fringe-2/

Drugiego dnia, na oficjalnej ceremonii upamiętnienia 50-lat rabinatu kobiet, rabinki przemawiały już swoimi własnymi głosami. Wśród nich pierwsze kobiety rabin z różnych nurtów Judaizmu:

Rabin Sally J. Priesand, pierwsza kobieta rabin w Ameryce, ordynowana w nurcie postępowym/reformowanym w HUC – Hebrew Union College w Cincinnati, w czerwcu 1972 roku.

Rabin Sandy Eisenberg Sasso pierwsza kobieta rabin ordynowana przez RRC – the Reconstructionist Rabbinical College w 1974 roku.

Rabin Amy Eilberg pierwsza kobieta rabin ordynowana w nurcie konserwatywnym  w JTS –   Jewish Theological Seminary w roku 1985.
Raba Sara Hurwitz,  pierwsza kobieta ordynowana jako “Maharat” – duchowa przewodniczka w nurcie ortodoksyjnym (2009). W 2010 otrzymała tytuł “Raba”.

Zachęcamy do zapoznania się z historiami wszystkich 24 rabinek wybranych do projektu w unikalnym katalogu wystawy “Holy Sparks” dostępnym tutaj, a także z całym archiwum Jewish Women Archive (https://jwa.org/rabbis).

Na ceremonii przemawiała także nasza rabin – Rabin Tanya Segal, uhonorowana w projekcie jako pierwsza kobieta rabin w Polsce i Czechach. Rabin Tanya mówiła o aktualnej sytuacji w Polsce, szczególnie w Krakowie – o wzruszającej, natychmiastowej i niezmiernie  cieplej reakcji  władz miasta, organizacji pozarządowych i mieszkańców Krakowa na wielkie wyzwanie przyjęcia i udzielenia pomocy ogromnej grupie ludzi uciekającym przed wojną w Ukrainie. Przemówienie spotkało się ze szczególnie wzruszającymi reakcjami zebranych na sali, wyrazami chęci pomocy i wsparcia. 

Zamieszczamy kilka materiałów z tego wyjątkowego eventu. Wideorelacja na profilu vimeo Hebrew Union College tutaj. (https://vimeo.com/697025320)

Więcej o wydarzeniu – w naszym wcześniejszym poście.

Prosimy, wesprzyj nasze programy pomoc uciekającym przed wojną! Kontakt na kontakt@beitkrakow.org lub help-ukraine@tempel.pl  

Strony do wpłaty dotacji (USD, EUR, PLN): www.tempel.pl/help-ukraine/

Jeżeli chcesz wesprzeć renowacje i otwarcie pierwszej powojennej reformowanej synagogi w Krakowie, wejdź na: beitkrakow.tempel.pl

 

 


The well of inspiration

A few reflections, films and photos from the artistic and historical celebrations of 50 years of women in rabbinate.

Recently in New York, a unique celebration of the 50 years of women in the rabbinate took place. This two-day celebration of this occasion was organized by the rabbinical college of Hebrew Union College – Institute of Religion in New York (www.huc.edu) in cooperation with the global non-profit theater company The Braid (the-braid.org), which collects and shares the stories of contemporary Jews for years, as well as preserve those stories for generations to come.

It began with the opening of the groundbreaking historical Art exhibition „Holy Sparks”. 24 famous American artists created artistic portraits of 24 pioneering rabbis.

„Holy Sparks” catalog: http://huc.edu/sites/default/files/Holy-Spark-LIVE-R19.pdf

 

Part of the celebrations was also a great performance of „Stories from the Fringe” by a non-profit theater company – The Braid (formerly known as the Jewish Women Theater), a performance in the theatrical convention called „Salon Theater”. “Salon Theater”, created by Ronda Spinak, founder and artistic director of The Braid, combines documentary stories, storytelling and classical theater to illuminate the human condition. In this performance, the actors play the voices of female rabbis, telling their sometimes very private stories in their own words. Recordings of long hours of interviews from the JWA archive (www.jwa.org) were combined into the script of this extraordinary performance by Rabbi Lynn Appel and Ronda Spinak.

The program of the performance, product biographies:

https://pr.huc.edu/email/2022/04/fringe-reminder/fringe-program.pdf

https://the-braid.org/performances/stories-from-the-fringe-2/

On the second day, at the official ceremony celebrating the 50 years of women in the rabbinate, the rabbis spoke, this time not through actors, but with their own voices. Among them, the first female rabbis from various movements of Judaism:

Rabbi Sally J. Priesand, America’s first female rabbi. ordained at Hebrew Union College, Cincinnati (Progressive / Reform movement), in June 1972.

Rabbi Sandy Eisenberg Sasso, the first female rabbi, ordained by RRC – the Reconstructionist Rabbinical College in 1974.

Rabbi Amy Eilberg, the first female rabbi ordained in the conservative movement at JTS – Jewish Theological Seminary in 1985.

Raba Sara Hurwitz, the first Orthodox woman ordained as a spiritual leader – „Maharat” in 2009 and later received the tytul „Raba” (2010).

We encourage you to read the stories of all 24 rabbis selected for the “Holy Spark” project in the unique catalog of the “Holy Sparks” exhibition available here, as well as the entire Jewish Women Archive (www.jwa.org).

Our rabbi, Rabbi Tanya Segal, honored in the “Holy Sparks” project as the first female rabbi in Poland and the Czech Republic, also spoke at the ceremony. Rabbi Tanya spoke about the current situation in Poland, especially in Krakow – about the touching, immediate and extremely warm reaction of the city authorities, non-governmental organizations and Krakow residents to the great challenge of welcoming and helping a huge group of people fleeing the war in Ukraine. The speech was met with particularly touching reactions from the audience, expressions of willingness to help and support.

 

We share below some materials from this unique event. Video report on vimeo Hebrew Union College profile here. (https://vimeo.com/697025320)

 

More about the event – in our earlier post.

 

Please support our programs to help those fleeing the war! 

Contact us at kontakt@beitkrakow.org or help-ukraine@tempel.pl

If you would like to donate, please visit: www.tempel.pl/help-ukraine/  (USD, EUR, PLN)

If you would like to support renovation and opening of the first contemporary Krakow’s reform synagogue, please visit: beitkrakow.tempel.pl

 

 

Podobne Wpisy | Related posts