Sztuka jako element budowania społeczności | Creative Community Building

[Wykład po polsku | lecture in Polish]
6.11.2011 [niedziela] g. 9.15 – 10.30, Sala Alabastrowa
Prowadzi: Magda Koralewska

Żaden naród nie może funkcjonować bez kultury, dla Żydów w diasporze kultura – obok religii – jest jednym z wręcz kluczowych elementów strategii przetrwania i rozwoju. Przyjmując to założenie członkowie Beit Kraków, usiłują podejmować nieustanny dialog – prowadzony przy pomocy narzędzia, którym są różne dyscypliny sztuki – z szeroko rozumianą tradycją. Poprzez wszelkie dostępne formy przekazu, starają się nie tylko promować tradycyjne wartości, ale i dostosowywać je do wymogów otaczającego świata. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane fragmenty konkretnych projektów, których przedmiotem jest tworzenie i inspirowanie współczesnej sztuki i kultury żydowskiej w Polsce.

A nation cannot exist and function without culture, and for the Jews in the diaspora culture is – alongside religion – one of the crucial strategies of survival. Building a community from scratch, bringing relevance and spiritual growth through creativity and the arts – a case study of an emerging artistic community in the context of Jewish re-awakening in Europe. The session will discuss the lesson of the importance of attracting and re-involving Jews from post communist regimes through cultural activities as a possible model for rebuilding Jewish life through inspiring modern Jewish culture. It will present ideas and showcase specific examples of projects aiming at fostering the exploration and individual expression of one’s identity through various disciplines of art, as implemented in the Beit Krakow community (Poland).

MAGDA KORALEWSKA

Absolwentka Wydziału Informatyki i Matematyki UJ, zawodowo pracuje jako grafik komputerowy (www.bohomaz.eu). Współzałożycielka i prezes Beit Kraków, reformowanej społeczności żydowskiej w Krakowie, w której prowadzone są także liczne projekty artystyczne, m.in. Teatr Midraszowy, Midrasz Lab, Ilustrowany Sidur. Współpracuje przy licznych inicjatywach kulturalnych, w tym żydowskich, takich jak: Festiwal Nowa Muzyka Żydowska (członek zarządu fundacji, organizator, fundraiser, grafik), Żyd Niemalowany (współautor czterech publikacji, kuratorka wystaw 2006-2008, grafik, fundraiser). Współpracuje z Fundacją Shalom, Centrum Kultury Jidysz w Warszawie, Festiwalem Warszawa Singera, Teatrem Żydowskim oraz TSKŻ. Autorka tekstów o kulturze i muzyce publikowanych w „Słowie Żydowskim” oraz „Cwiszn”.

Graduate of the IT department of the Jagiellonian University, works professionally as graphic designer (www.bohomaz.eu). Co-founder and president of Beit Krakow, progresive Jewish Community of Krakow, which organizes various artistic projects, such as the Midrash Theatre, Midrash Lab or the Illustrated Siddur. She cooperates with various cultural projects, such as: The New Jewish Music Festival (as board member, organizer, fundraiser, graphic designer), Jew Not-Painted (as co-authot, designer, fundraiser and exhbition curator 2006-2008). She cooperates with various Jewish organiztions such as the Shalom Foundation, Center for Yiddish Culture in Warsaw, Singer of Warsaw Festival, Jewish Theatre and the Social-Cultural Association of Jews in Poland. Author of articles about culture and music, published in Jewish magazines in Poland.

Podobne Wpisy | Related posts