W tym tygodniu… (16-21 marca) | This week… (16-21st March)

W tym tygodniu na nasze wydarzenia zapraszamy przede wszystkim do Żydowskiego Muzeum Galicja. Zapraszamy na ostatni w marcu szabat z Rabin Tanją, oraz kolejny wykład z cyklu Żydowski Mistycyzm.

This week we invite you to participate in our events in the Galicia Jewish Museum. This Friday is the last in march Shabbat with Rabbi Tanya, and on Wednesday a second lecture in the Jewish Misticism series.

***

Żydowski Mistycyzm: Wczesne teksty mistyków (Sifrut ha’ehalot) | Jewish Mysticism: Early Mystical Texts (Sifrut Ha’ehalot)
18-03-2009 (Środa | Wednesday), g. 17, Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18

Zapraszamy na drugi wykład Rabin Tanji Segal z serii wykładów z Wprowadzenie do Żydowskiego Mistycyzmu, Kabały i elementów teatralnych w midraszach z Księgi Blasku. Wykłady odbywają się w każdą trzecią środę o 17.00 w Muzeum Galicja.

Rabin Tanja Segal z Izraela, posiadająca specjalistyczne wykształcenie z dziedziny teatralnych elementów w midraszach z Księgi Blasku, poprowadzi kurs na temat narodzin mistycznej świadomości w tradycji żydowskiej i jej dziejów. W trakcie wykładów będą omawiane konkretne teksty począwszy od pierwszych tekstów mistycznych, poprzez Kabałę aż do Księgi Blasku. Przybliżone zostaną również sylwetki znanych Kabalistów oraz ich wkładu w świat mistyki.  |

Come to the second lecture of Rabbi Tanya in the An Introduction to Jewish Mysticism, Kabbalah, and the Theatrical Elements of Midrashim in the Book of Zohar series.

The lectures take place every third Wednesday in Galicia Jewish Museum.

Rabbi Tanya Segal, a Rabbi from Israel with a unique education in the theatrical elements of the Book of Zohar, will be teaching a course dealing with the birth of the mystical consciousness and its historical development. The course will focus on specific texts from early mysticism through Kabbalistic texts and the text of the Book of Zohar. The course will also deal with different Kabbalists and their contributions to the world of mysticism.


Więcej informacji pod numerem: | More information at: 510 091 703

***


Shabbat w Galicji | Shabbat in Galicia

20-03-2009 (Piątek | Friday), g. 19:00, Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18

Powitajmy Szabat wraz z Rabin Tanją Segal w niezwykłej przestrzeni Żydowskiego Muzeum Galicia, gdzie mieszka pamięć o przeszłości i duch teraźniejszości. |

Let us welcome Shabbat with Rabbi Tanya Segal in the unique space of Galicia Jewish Museum, where the memory of the past and the spirit of the present dwell together
Otwórzmy wspólnie wrota do żydowskiej tożsamości, kultury i dialogu.
Let’s open together the gate to culture, identity and dialogue.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych! | Everyone is welcome!

***

Podobne Wpisy | Related posts