Głosy ze świata żydowskiego o katastrofie | The Jewish response to the catastrophe

Prezydent Izraela, Szymon Peres: To tragiczne wydarzenie jest ogromnym ciosem dla narodu polskiego i dla całego świata. Mój przyjaciel, Prezydent Kaczyński, był jednym z tych którzy przewodzili zmianom w swoim kraju. Reprezentował wolną, demokratyczną i nowoczesną Polskę.

“This tragic event is a dreadful blow to the Polish people and to the world at large. My friend, President Kaczynski, was among those who led and advanced change in his country, and represented free Poland, democratic Poland and modern Poland.” – Shimon Peres, Ireaeli President

Peter Jassen, Preses Polsko-Żydowskiej Fundacji w Toronto: Kontynuował linię polityczną, która uczyniła Polskę najbliższym sprzymierzeńcem Izraela w Europie oraz orędownika jego interesów w ONZ. Był pierwszą głową państwa w powojennej Polsce, która świętowała rozpoczęcie Chanuki w synagodze wraz z warszawską społecznością żydowską oraz pierwszą, która zapalała świece w Pałacu Prezydenckim z okazji tegoż święta, które kiedyś obchodził co dziesiąty obywatel Polski.

“He continued the political course that has now made Poland the closest ally of the Jewish state in Europe and its fervent supporter in the United Nations. He was the first postwar head of Poland to celebrate the start of Chanukah in a Polish synagogue together with Warsaw’s Jewish community leaders and the first to light candles in the presidential palace on this important holiday that was once celebrated by one in every 10 Polish citizens,” – Peter Jassen, Chairman Polish-Jewish Heritage Foundation in Toronto

Frank Dimant, B’nai Brith Kanada: Prezydent i Jego małżonka byli wspaniałymi ludźmi, którzy niezmordowanie pracowali na rzecz poprawy stosunków polsko-żydowskich, odegrali wręcz kluczową rolę w zabliźnianiu starych ran między naszymi dwoma narodami.

„The presidential coupe were wonderful people who worked tirelessly to promote Polish-Jewish relations and played a crucial role in healing some of the old wounds between our two communities.” – Frank Dimant, B’nai Brith Canada

Organizatorzy Marszu Żywych, odbywającego się podczas Jom HaSzoa, ogłosili, że poniedziałkowy program Dnia Pamięci o Holokauście w Auschwitz rozpocznie się od złożenia hołdu zmarłemu Prezydentowi.

Organizers of the March of the Living, scheduled to take place on Yom Hashoah, announced that Monday’s Holocaust remembrance program at Auschwitz would begin with a tribute to the fallen Polish president.

David Haris, American Jewish Commitee, Executive Director : [Prezydent Kaczyński] Konsekwentnie działał na rzecz napisania kolejnego rozdziału w stosunkach Polski z narodem żydowskim. Wspierał odnowę życia żydowskiego w Polsce, odegrał kluczową rolę przy podejmowaniu decyzji o budowie warszawskiego Muzeum Historii Żydów w Polsce; był głęboko zaangażowany w budowanie strategicznej więzi między Polską i Izraelem.

„He was steadfastly devoted to writing a new chapter in the relationship between Poland and the Jewish people. He welcomed the renewal of Jewish life in Poland, was instrumental in the decision to build the Museum of the History of Polish Jews now being constructed in Warsaw, and was deeply committed to forging a strategic link between Poland and Israel.” David Harris, AJC Executive Director

Benjamin Natanjahu, Premier Izraela: Dzielimy głęboki żal narodu polskiego spowodowany stratą prezydenta Kaczyńskiego, jego żony oraz wszystkich przedstawicieli polskiej delegacji. Prezydent Kaczyński przewodził ważnemu procesowi otwierania nowej karty w relacjach pomiędzy narodem polskim i narodem żydowskim oraz w stosunkach polsko-izraelskich.

“We share in the profound grief of the Polish people over the loss of President Kaczynski, his wife and all of the members of the Polish delegation. President Kaczynski led an important process for opening a new page in relations between the Polish and Jewish people and developed Polish-Israeli relations.” – Benjamin Natanyahu, Israeli Prime Minister

Ehud Barak, Minister obrony Narodowej Izraela: [Śmierć Lecha Kaczyńskiego] jest wielką stratą dla polskiego narodu oraz dla całego świata.

„[His death is a] great loss to his people and to the entire world.” – Ehud Barak, Israeli Defense Minister

Przewodniczący Yad Vashem, Awner Szalew: [Prezydent Lech Kaczyński], który dwukrotnie odwiedził Instytut Jad Waszem, bardzo dobrze rozumiał wagę podtrzymywania pamięci o Holokauście, a sprawa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata była szczególnie bliska jego sercu.

Yad Vashem Chairman Avner Shalev made the point that Kaczynski, who visited Yad Vashem twice, saw importance in maintaining the memory of the Holocaust, and that the subject of Righteous Among the Nations was particularly close to his heart.

Mark J. Freiman, Przewodniczący Kanadyjskiego Kongresu Żydów: Prezydent Kaczyński odegrał kluczową rolę w odbudowie i rozwoju nowoczesnej Polski oraz jej udziału – jako cenionego demokratycznego państwa członkowskiego – we Wspólnocie Europejskiej oraz w całej międzynarodowej społeczności. Przesyłamy nasze nagłębsze wyrazy współczucia dla narodu polskiego z powodu tej tragicznej straty.

Podobne Wpisy | Related posts